Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz monitoringu wizyjnego

Przetwarzanie danych osobowych

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, z adresem: ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Rafał Andrzejewski, e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • prowadzenia badań naukowych (podstawowych, stosowanych, przemysłowych), prac rozwojowych oraz działalności badawczo-rozwojowej;
  • przystosowywania wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz rezultatów działalności badawczo-rozwojowej do potrzeb praktyki;
  • wdrażania wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz rezultatów działalności badawczo-rozwojowej, w zakresie nauk zootechnicznych i pokrewnych, sklasyfikowanych jako „Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" oraz „Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii";
  • prowadzenia innej działalności gospodarczej
  i nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów przetwarzających na podstawie umów powierzenia,
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), zwanej dalej "ustawą";
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Zootechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 210);
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie nadania Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. Nr 202, poz. 1484);
  • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. nr 202 poz. 584 z późn. zm.);
 5. podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, w celu zawarcia umowy, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa (obowiązek podania danych- np. badania naukowe), do momentu zrealizowania umowy (np. umowa z hodowcą) lub wycofania zgody (np. rekrutacja).

Monitoring wizyjny

Informujemy, iż w Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym z siedzibą w Krakowie, z adresem: ul. Sarego 2, 31-047 Kraków funkcjonuje monitoring. W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu jest: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, z adresem: ul. Sarego 2, 31-047 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, Rafał Andrzejewski.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładu pracy, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16). Celem monitoringu jest także zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie administratora ( art. 6 ust. 1 lit e i f )
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności mogą to być firmy ochroniarskie.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy miesiąc od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 8. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).