Przejdź do treści

Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie a Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym

  • Bez kategorii

Dnia 24 maja 2021 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie a Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym, dotyczące nowego kierunku studiów – psychologii i biologii zwierząt.

Sygnatariuszami porozumienia są Dyrektor IZ PIB – dr Krzysztof Duda oraz Rektor UP – prof. dr hab. Piotr Bork.

W myśl porozumienia strony zobowiązały się do współpracy zmierzającej do zapewnienia studentom jak najwyższego poziomu studiów na nowym kierunku oraz podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych.

Zadania te zostaną osiągnięte poprzez przygotowanie i konsultację planów i programów studiów w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego, zezwolenie pracownikom naukowym Instytutu Zootechniki na podjęcie pracy na Uniwersytecie Pedagogicznym w charakterze nauczycieli akademickich, umożliwienie realizacji zespołowych prac i projektów badawczych oraz odbywanie staży naukowych przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Instytucie Zootechniki.

Ponadto strony planują organizację wspólnych konferencji, seminariów, badań naukowych w zakładach doświadczalnych podległych Instytutowi oraz udzielanie Uniwersytetowi Pedagogicznemu przez Instytut Zootechniki patronatu naukowego nad przedsięwzięciami z dziedziny nauk rolniczych.