Przejdź do treści

Standardy etyki publikacyjnej

Wydawnictwo Instytutu Zootechniki PIB stosuje standardy etyczne rekomendowane przez The Committee on Publication Ethics (COPE). Autor nadesłanego utworu ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. 
Autor utworu musi mieć stosowne zgody autorów/redakcji/wydawców w sytuacji wykorzystywania w pracy fragmentów innych publikacji, wykresów, ilustracji lub podobnych materiałów.  

Aby przeciwdziałać plagiatom oraz zjawiskom ghostwriting i guest-authorship, nasze wydawnictwo wymaga oznaczania wszelkich zapożyczeń, źródeł cytatów, ilustracji, źródeł danych oraz ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.  
Zważywszy na fakt, że plagiat, ghostwriting i guest-authorship są przejawem nierzetelności naukowej, wydawnictwo będzie o wszystkich wykrytych przypadkach powiadamiać odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.).  

W przypadku każdego z czasopism Instytutu Zootechniki PIB, jak również monografii, wydawnictwo posiada ustaloną procedurę recenzji. Proces oceny prac jest bezstronny i sprawiedliwy, praca oceniana jest przez co najmniej dwóch niezależnych, wykwalifikowanych w danej dziedzinie recenzentów, afiliowanych w innej jednostce naukowej niż ta, z której pochodzi autor pracy. Tekst zaopiniowany pozytywnie przez recenzentów kierowany jest do publikacji.