Przejdź do treści

Zakład Systemów i Środowiska Produkcji (ZSŚP)

 • badania nad systemami utrzymania zwierząt będących podstawą do opracowywania zróżnicowanych rozwiązań technologicznych produkcji zwierzęcej,
 • badania nad możliwością poprawy jakości piskląt oraz efektów produkcji brojlerów poprzez zastosowanie technologii in ovo,
 • badania nad możliwością wykorzystania produktów pszczelich w suplementacji zarodków kurzych metodą in ovo,
 • optymalizacja warunków utrzymania bydła i efektywności produkcji poprzez innowacyjne rozwiązania w wyposażeniu obory i cielętnika (współpraca w ramach projektu).
 • ocena oddziaływania warunków środowiska produkcji zwierzęcej na środowisko naturalne oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu,
 • wyznaczenie najskuteczniejszych metod mitygacji GHG i amoniaku w trakcie pastwiskowania bydła, jako elementu realizacji strategii niskoemisyjnej gospodarki oraz osiągania celów klimatycznych,
 • opracowanie najefektywniejszych metod redukcji emisji GHG z pastwiskowania krów,
 • określenie efektywności metod redukcji rozpraszania azotu z różnych systemów utrzymania bydła, świń i drobiu,
 • ocena wpływu rodzaju stosowanych dodatków paszowych oraz liczby faz żywienia na poziom ograniczenia wydalania azotu,
 • ocena wpływu sposobu aplikacji nawozów naturalnych w trakcie nawożenia na wielkość rozpraszania azotu,
 • określeniu możliwości redukcji rozpraszania azotu na drodze modyfikacji warunków przechowywania nawozów naturalnych,
 • określenie potencjału biogennego obornika owczego w systemie utrzymania zwierząt na głębokiej ściółce, oszacowanie wielkości emisji gazowych oraz możliwości redukcji szkodliwych domieszek gazowych na drodze zastosowania ziołowych dodatków ściołowych oraz pełnoporcjowej mieszanki treściwej w formie granulatu.
 • ocena wpływu różnych systemów gospodarowania na poziom zrównoważenia procesu produkcji zwierzęcej, a także charakterystyka potencjału ekonomicznego chowu i hodowli zwierząt ras zachowawczych w gospodarstwach rodzinnych w warunkach zrównoważonego rolnictwa oraz implikacje Wspólnej Polityki Rolnej na zrównoważony rozwój produkcji zwierzęcej w ujęciu sozoekonomicznym,
 • ocena efektywności techniczno-ekonomicznej i stopnia innowacyjności w różnych typach gospodarstw z produkcją zwierzęcą, realizujących koncepcję rozwoju zrównoważonego,
 • ocena potencjału ekonomicznego rynku surowców rolnych i artykułów żywnościowych na polskich obszarach górskich i podgórskich oraz ocena specyfiki łańcucha marketingowego na rynku artykułów rolno-żywnościowych, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego w dystrybucji żywności,
 • określenie potencjału produkcyjno-ekonomicznego gospodarstw rodzinnych z uwzględnieniem działań prośrodowiskowych i zmian w technologiach produkcji oraz technikach wytwarzania produktu w ujęciu terytorialnym,
 • określenie barier i szans realizacji wybranych założeń „Zielonego Ładu” w gospodarstwach ze zróżnicowaną produkcją zwierzęcą,
 • ocena działań i nakładów finansowych skierowanych na redukcję niekorzystnych oddziaływań produkcji zwierzęcej na środowisko w obrębie rodzinnych gospodarstw rolnych,
 • optymalizacja produkcji zwierzęcej uwzględniająca działania skierowane na redukcję niekorzystnych oddziaływań na środowisko,
 • ocena stanu i procesów przemian w rolniczej przestrzeni produkcyjnej otaczającej obszary chronione,
 • identyfikowanie przyrodniczych następstw zjawisk dezanimalizacji i dezagraryzacji, w tym zmian strukturalnych w granicy rolno-leśnej.
 • opracowania dotyczące oceny skutków podwyższenia minimalnych warunków utrzymania kur niosek na sektor produkcji zwierzęcej w Polsce,
 • opracowanie założeń metodycznych dotyczących przygotowania pasz funkcjonalnych, dedykowanych do prowadzenia profilaktyki przeciwko inwazjom pasożytniczym u ekologicznych krów mlecznych na poziomie gospodarstwa,
 • badania dotyczące opracowania, wdrożenia i optymalizacji kompleksowych rozwiązań dla potrzeb krajowych gospodarstw ekologicznych;
 • ustalanie stawek płatności dla bydła mlecznego, mięsnego, świń i owiec w ramach działania Dobrostan zwierząt w oparciu o szacowanie kosztów krańcowych na zlecenie MRiRW,
 • weryfikacja aktualnej sytuacji w ekologicznej produkcji zwierzęcej oraz wskazanie działań zmierzających do poprawy efektywności produkcji ekologicznej w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
 • określenie czynników egzogennych determinujących efektywność funkcjonowania gospodarstw ekologicznych utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
 • określenie czynników endogennych determinujących efektywność funkcjonowania gospodarstw ekologicznych utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
 • określenie barier i szans rozwoju w gospodarstwach ekologicznych ze zróżnicowaną produkcją zwierzęcą.