Przejdź do treści

Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt (ZBM)

 • wykorzystanie polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych DNA do charakterystyki struktury genetycznej różnych ras zwierząt gospodarskich oraz oceny zmienności genetycznej populacji, 
 • identyfikacja polimorfizmów w genach warunkujących oporność (wrażliwość) na choroby oraz związanych z występowaniem wad rozwojowych u zwierząt gospodarskich, 
 • identyfikacja markerów immunoglobulin zwierząt gospodarskich celem ustalenia korelacji ze zdrowotnością, 
 • analiza wyspecjalizowanych struktur chromosomowych w kariotypie zwierząt gospodarskich w ramach oceny zjawiska polimorfizmu i konserwatyzmu genetycznego, 
 • badania porównawcze genomów różnych zwierząt w aspekcie zmian ewolucyjnych, 
 • ocena genomu zwierząt gospodarskich w aspekcie działania czynników mutagennych oraz procesów starzenia, 
 • doskonalenie metod cytogenetycznych i molekularnych stosowanych w ocenie genomu, 
 • skanowanie genomu w poszukiwaniu markerów SNP cech produkcyjnych i monitorowania bioróżnorodności zwierząt gospodarskich, 
 • badania epigentyczne mechanizmów regulacji ekspresji genów (metylacja DNA), 
 • ocena organizacji genomu w obrębie chromosomów oraz wpływu wyższych struktur organizacyjnych DNA na ekspresję genów, 
 • identyfikacja obszarów CNV (copy number variation) oraz bloków sprzężeniowych (regionów LD) w genomach zwierząt gospodarskich, 
 • poszukiwanie podłoża chorób genetycznych zwierząt gospodarskich w oparciu o wysokowydajne techniki genomiki, 
 • identyfikacja proteomiczna biomarkerów charakterystycznych dla cech użytkowych zwierząt hodowlanych, stanów chorobowych i wad genetycznych, a także dających możliwość oceny wpływu środowiska na układ odpornościowy, 
 • badanie proteomu surowców pochodzących od zwierząt hodowlanych, 
 • opracowanie bazy charakterystyki proteomowej surowców i produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. 
 • weryfikacja rodowodów zwierząt hodowlanych z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie i konie, przy uwzględnieniu markerów genetycznych klasy I i II, 
 • monitoring populacji zwierząt gospodarskich pod kątem wad genetycznych, mutacji DNA oraz genetycznych uwarunkowań odporności i podatności na choroby, 
 • identyfikacja komponentów pochodzenia zwierzęcego w mieszankach paszowych przy zastosowaniu analizy wybranych regionów mitochondrialnego DNA, 
 • ustalanie genotypów SNP w oparciu o mikromacierze w ramach realizacji programu selekcji genomowej bydła mlecznego.