Przejdź do treści

Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa (ZŻZP)

 • tematyka badawcza o szczególnym znaczeniu dla krajowego sektora paszowego i produkcji zwierzęcej, w ramach prac realizowanych na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  
 • ocena materiałów paszowych i wpływu zabiegów fizyko-chemicznych na podniesienie ich wartości pokarmowej oraz ograniczenie działania substancji antyżywieniowych,  
 • gromadzenie informacji o składzie chemicznym materiałów paszowych w ramach Krajowej Bazy Paszowej, 
 • ocena bezpieczeństwa żywieniowego materiałów paszowych w badaniach na zwierzętach modelowych, 
 • ocena efektywności stosowania różnych materiałów paszowych w żywieniu drobiu, świń oraz przeżuwaczy, w warunkach testów fermowych oraz strawnościowych, z uwzględnieniem ich wpływu na wskaźniki produkcyjne i status zdrowotny zwierząt, 
 • wpływ dodatków paszowych, w tym substancji alternatywnych dla antybiotyków i kokcydiostatyków paszowych, na efektywność żywienia zwierząt i jakość uzyskiwanych produktów, 
 • badania strawności składników pokarmowych w różnych odcinkach przewodu pokarmowego zwierząt monogastrycznych, 
 • badania rozkładu składników pokarmowych pasz metodą in sacco w żwaczu oraz dwunastnicy zwierząt przeżuwających, 
 • ocena wpływu składników diety na jakość, walory prozdrowotne i bezpieczeństwo produktów odzwierzęcych oraz możliwości modyfikowania składu i jakości tych produktów za pomocą metod żywieniowych, 
 • badania nad wpływem materiałów paszowych z roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO) na produkcyjność i zdrowotność zwierząt oraz jakość i bezpieczeństwo produktów odzwierzęcych, 
 • ocena przydatności krajowych źródeł białka stosowanych w celu zastąpienia poekstrakcyjnej śruty sojowej GM w żywieniu zwierząt gospodarskich, 
 • określenie metod stymulowania rozwoju i dojrzewania układu pokarmowego w okresie neonatalnym i postnatalnym, roli układu pokarmowego w funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz interakcji pomiędzy składnikami diety, a strukturą i funkcjonowaniem układu pokarmowego, 
 • nutrigenomika – oceny wpływu żywienia zwierząt na regulację ekspresji genów, 
 • zastosowanie modeli zwierzęcych dla oceny fizjologicznego działania substancji biologicznie aktywnych w żywieniu człowieka.