Przejdź do treści

O Instytucie


Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy został utworzony dnia 1 kwietnia 1950 roku. Jako jedna z największych jednostek naukowych o zasięgu ogólnokrajowym realizuje politykę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie produkcji zwierzęcej i kształtowania środowiska rolniczego. Działalność ta ukierunkowana jest zarówno na bieżące i perspektywiczne potrzeby produkcji bezpiecznej i wysokiej jakości żywności w warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska, ale także wykorzystanie zwierząt gospodarskich dla celów biomedycznych. Instytut posiada status Państwowego Instytutu Badawczego od 23 listopada 2006 roku.

Instytut Zootechniki PIB realizuje zlecone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadania ustawowo określone w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, o paszach oraz w przepisach Rozporządzenia PE I Rady (UE) 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt. Pracownicy naukowi Instytutu realizowali w latach 2006–2010 program wieloletni pn. „Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej”, w latach 2011–2015 oraz 2016–2020 kolejne dwa programy pod tym samym tytułem „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”, powierzone przez Radę Ministrów. Program wieloletni obejmował działania dotyczące funkcjonowania hodowli i produkcji zwierzęcej, zdolnej do konkurowania na rynku europejskim i opierał się na najnowszych osiągnięciach nauki polskiej i światowej w dziedzinie hodowli i produkcji zwierzęcej. Celem jego było zapewnienie postępu biologicznego hodowli zwierząt gospodarskich przy zachowaniu bogatej bioróżnorodności zwierząt, z uwzględnieniem biotechnologicznych, technologicznych i środowiskowych uwarunkowań produkcji.

Instytut dysponuje uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo. Współpracuje z wieloma partnerami krajowymi i zagranicznymi zarówno w formule projektowej, jak i w ramach innych form kooperacji.

  • prowadzenie badań naukowych (podstawowych, stosowanych, przemysłowych), prac rozwojowych w zakresie produkcji zwierzęcej i kształtowania środowiska rolniczego oraz działalności badawczo-rozwojowej,
  • zastosowanie wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz rezultatów działalności badawczo-rozwojowej do potrzeb praktyki,
  • wdrażanie wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz rezultatów działalności badawczo-rozwojowej.
  • chów i hodowla: bydła, koni, owiec i kóz, świń, drobiu oraz pozostałych zwierząt,
  • uprawy rolne, w tym: zboża, rośliny strączkowe i rośliny oleiste,
  • badania i analizy związane z jakością żywności,
  • działalność edukacyjna i upowszechnieniowa, w tym związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  • działalność wydawnicza,
  • przetwarzanie, zarządzanie i udostępnianie danych teleinformatycznych.

Program badawczy Instytutu realizowany jest w 10 zakładach naukowych, prowadzących badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, upowszechnieniowe i szkolenia, których zakres działania uznano za strategiczny dla zmieniających się potrzeb produkcji zwierzęcej.

Zakład Hodowli Bydła
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej
Zakład Hodowli Drobiu
Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza
Zakład Hodowli Koni
Zakład Hodowli Owiec i Kóz
Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt
Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji
Zakład Systemów i Środowiska Produkcji

Podstawy prawne