Przejdź do treści

Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji (ZBRK)

Kierownik
dr hab. Monika Trzcińska, prof. IZ PIB
e-mail: monika.trzcinska@iz.edu.pl
tel.: 666 081 381

  • zastosowania panelu nowoczesnych metod cytometrycznej oceny nasienia zwierząt hodowlanych  w ramach działalności naukowo-badawczej i komercyjnej;
  • kriokonserwacji materiału biologicznego (plemniki, oocyty, zarodki, bioptaty tkankowe, linie komórek somatycznych i macierzystych) pochodzącego od zwierząt gospodarskich, towarzyszących i wolnożyjących – na potrzeby biotechnologii reprodukcyjnej oraz ochrony bioróżnorodności;
  • badań z zakresu embriologii eksperymentalnej i stosowanej oraz inżynierii gamet, zarodków, komórek somatycznych i macierzystych ssaków oraz ptaków;
  • charakterystyki molekularnej oraz opracowania nowych metod modulacji epigenetycznej  gamet, komórek zarodkowych, somatycznych i macierzystych oraz wykorzystania ich potencjału aplikacyjnego w biotechnologii układu rozrodczego;
  • wykorzystania potencjału aplikacyjnego transgenezy i inżynierii genetycznej w celu opracowania modeli badawczych dla potrzeb medycyny regeneracyjnej i translacyjnej zwierząt i człowieka oraz badań interdyscyplinarnych;
  • opracowania komórkowych modeli in vitro z zakresu toksykologii i endokrynologii reprodukcyjnej różnych gatunków zwierząt gospodarskich i wolnożyjących;
  • opracowania modelowych badań ex vivo w kierunku określenia wpływu nanocząstek i endotoksyn środowiskowych na komórki różnych tkanek i narządów, w tym organów układu rozrodczego ssaków, ptaków i ryb hodowlanych oraz dziko żyjących;
  • opracowania systemów izolacji, wyprowadzania i różnicowania ex ovo linii zarodkowych komórek macierzystych pochodzących z blastodermy zapłodnionych jaj różnych gatunków ptaków hodowlanych.