Przejdź do treści

Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji (ZBRK)

Kierownik
dr hab. Monika Trzcińska, prof. IZ PIB
e-mail: monika.trzcinska@iz.edu.pl
tel.: 666 081 381

 • wykorzystanie panelu nowoczesnych metod diagnostyki andrologicznej do oceny nasienia zwierząt gospodarskich w ramach działalności naukowo-badawczej i komercyjnej (cytometria przepływowa, mikroskopia fluorescencyjna, luminometria),
 • cytometryczne sortowanie plemników pod kątem ekspresji ściśle określonych markerów powierzchniowych,
 • opracowanie składu rozcieńczalników do konserwacji nasienia z dodatkiem związków peptydowych o działaniu antybakteryjnym,
 • opracowanie metod kriokonserwacji nasienia zwierząt gospodarskich.
 • pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków (IVP) bydła i świń z wykorzystaniem technik standardowego zapłodnienia in vitro metodą współinkubacji gamet (IVF) oraz mikrochirurgicznego zapłodnienia in vitro metodą docytoplazmatycznej iniekcji plemnika (ICSI),
 • opracowanie metod pozaustrojowego dojrzewania mejotycznego (IVM) oocytów świń, bydła, kóz, koni i kotów domowych,
 • ocena jakości cytologicznej oraz molekularnej hodowanych in vitro oocytów i zarodków uzyskiwanych technikami IVP,
 •  opracowanie metod kriokonserwacji i witryfikacji oocytów, zarodków oraz komórek somatycznych i macierzystych,
 • kompleksowa charakterystyka mezenchymalnych komórek macierzystych (MSCs) oraz wykorzystanie potencjału aplikacyjnego MSCs w technologiach wspomaganego rozrodu (ARTs), inżynierii komórkowej, tkankowej oraz w medycynie regeneracyjnej,
 • opracowanie i optymalizacja metod różnicowania in vitro komórek MSCs,
 • opracowanie hodowli komórkowych w systemach trójwymiarowych (3D).
 • wykorzystanie techniki klonowania metodą transplantacji jąder komórek somatycznych (SCNT) do uzyskiwania zarodków zwierząt gospodarskich wybranych ras zachowawczych (klonowanie somatyczne może stanowić w przyszłości podstawowy instrument w technologiach wspomaganego rozrodu stosowanych w programach odtwarzania stad zarodowych zagrożonych wyginięciem, autochtonicznych ras zwierząt gospodarskich oraz przywracania i stabilizacji genetycznej bioróżnorodności w ekosystemach rolniczych),
 • opracowanie metod modulacji epigenetycznej (transformacji epigenomowej) komórek somatycznych oraz macierzystych dla potrzeb zwiększenia przeprogramowalności genomu jądrowego komórek-dawców w zarodkach uzyskiwanych technikami klonowania somatycznego,
 • zastosowanie szerokiego panelu badań podstawowych w celu identyfikacji czynników molekularnych i epigenetycznych warunkujących prawidłowe przeprogramowanie jąder komórek somatycznych i macierzystych w zarodkach klonalnych,
 • charakterystyka molekularna linii transgenicznych komórek somatycznych oraz wykorzystanie ich potencjału aplikacyjnego w technologiach wspomaganego rozrodu zwierząt  lub w celu opracowania modeli in vitro w badaniach interdyscyplinarnych i biomedycznych,
 • wykorzystanie szerokiego spektrum nowoczesnych metod biologii molekularnej do oceny jakości komórek-dawców jąder, oocytów-biorców jąder oraz zarodków uzyskiwanych technikami klonowania somatycznego,
 • tworzenie biorepozytoriów w postaci kriogenicznie zabezpieczonych bioptatów tkankowych i/lub linii komórek somatycznych pochodzących od osobników rzadkich, rodzimych ras zachowawczych wybranych gatunków zwierząt gospodarskich (świnie, bydło, owce i kozy).
 • opracowanie metod uzyskiwania zwierząt transgenicznych z wykorzystaniem technik mikroiniekcji konstrukcji genowych do przedjądrzy zygot, edycji genomu w oparciu o strategię CRISPR/Cas9 oraz transfekcji zygot za pośrednictwem nanocząsteczek,
 • wykorzystanie potencjału aplikacyjnego transgenezy zwierząt w celu tworzenia zwierzęcych modeli badawczych na potrzeby medycyny regeneracyjnej i translacyjnej oraz profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnych człowieka,
 • uzyskiwanie świń mono- i politransgenicznych w celu obniżenia międzygatunkowej bariery immunologicznej w układzie świnia-człowiek w badaniach interdyscyplinarnych i biomedycznych ukierunkowanych na ksenotransplantację tkanek i organów.