Wynalazczość

Patenty oraz prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, których twórcami lub współtwórcami są pracownicy naukowi Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego