Przejdź do treści

Zakład Hodowli Drobiu (ZHD)

Kierownik
dr hab. Katarzyna Połtowicz, prof. IZ PIB
e-mail: katarzyna.poltowicz@iz.edu.pl
tel.: 666 081 195

Badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, upowszechnieniowe oraz szkolenia z zakresu chowu i hodowli drobiu 

 • genetyczne i środowiskowe uwarunkowania produkcyjności drobiu oraz jakości jaj i mięsa drobiowego, 
 • optymalizacja technologii chowu drobiu, 
 • behawior i dobrostan drobiu, 
 • ocena jakości produktów drobiarskich, 
 • ekologiczna produkcja drobiarska, 
 • wykorzystanie rodzimych ras drobiu dla potrzeb produkcji regionalnej, ekologicznej, niszowej, prowadzonej w alternatywnych systemach chowu, 
 • kształtowanie prozdrowotnych, funkcjonalnych właściwości jaj i mięsa drobiowego, 
 • miopatia i wady mięsa, 
 • poszukiwanie markerów genetycznych (w tym oceny ich polimorfizmu) dla ważnych gospodarczo cech drobiu, 
 • wpływ środowiska na parametry fizjologiczne i zdrowotność ptaków, 
 • poprawa parametrów rozrodu drobiu i jakości piskląt, 
 • ocena zaburzeń okołolęgowych i patologii rozwojowej piskląt, 
 • monitorowanie higieny i mikroklimatu na fermie przy stosowaniu różnych technologii chowu, 
 • oddziaływanie produkcji drobiarskiej na środowisko naturalne. 

Zadania wynikające z ratyfikowanej przez RP Konwencji o Różnorodności Biologicznej w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych drobiu 

 • opracowywanie, modyfikowanie i wdrażanie programów ochrony zasobów genetycznych drobiu oraz procedur ich realizacji, 
 • prowadzenie i zarządzanie bazą danych o krajowych zasobach genetycznych drobiu, 
 • koordynowanie, monitoring i realizacja programów ochrony zasobów genetycznych drobiu, 
 • współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz hodowcami w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych drobiu, 
 • współpraca z FAO i innymi organizacjami międzynarodowymi w zakresie realizacji Światowego Planu działań na rzecz zasobów genetycznych zwierząt (GPA), 
 • prowadzenie ksiąg głównych dla wybranych ras/rodów drobiu objętych programami ochrony zasobów genetycznych, 
 • wydawanie zaświadczeń dla wszystkich ras/rodów objętych programami ochrony zasobów genetycznych. 
Zakład sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem hodowli zachowawczej drobiu w zakładach doświadczalnych (w tym spółkach) Instytutu.