Przejdź do treści

Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt

Powołany na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych w związku z przepisami ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1331 z późn. zm.).

prof. dr hab. Paweł Bielański
dr inż. Martyna Małopolska
dr inż. Joanna Pawłowska
Józef Janczy

 1. Udzielanie porad:

a. w sprawach:

 • związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
  znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, w tym ich właściwej socjalizacji,
 • prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego,
 • związanych z organizowanymi szkoleniami,

b. dotyczących stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia, a także przekazywanie na bieżąco informacji o osiągnięciach technicznych i naukowych związanych ze stosowaniem tych zasad.

 1. Opracowywanie i dokonywanie przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku.
 2. Monitorowanie przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek oraz ułatwianie wzajemnego udostępniania pozyskanych narządów lub tkanek między hodowcami, dostawcami i użytkownikami.
 3. Monitorowanie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.
 4. Zgłaszanie Dyrektorowi przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt i określanie czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu.
 5. Kontrola przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocena zgodności przeprowadzanych doświadczeń z treścią uchwały o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia oraz z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.
 6. Zatwierdzanie wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia przed ich złożeniem do lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach.
 7. Zespół ds. dobrostanu zwierząt przy wykonywaniu zadań określonych w ust. 2 ustawy współpracuje z lekarzem weterynarii i ekspertem, o których mowa w art. 23 ustawy.
 8. Lekarz weterynarii i ekspert, o których mowa w art. 23 ustawy, przekazują zespołowi ds. dobrostanu zwierząt informacje dotyczące dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.
 9. Zespół ds. dobrostanu zwierząt sporządza dokumentację z realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, obejmującą w szczególności wskazanie działań podjętych w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, i przekazuje ją Dyrektorowi za pośrednictwem Biura Dyrektora ds. Nauki.
 10. Zespół ds. dobrostanu zwierząt sporządza informację o której mowa w art.25 ust.8 pkt.2. i przekazuje ją Dyrektorowi  za pośrednictwem Biura Dyrektora ds. Nauki. do dnia 20 marca każdego roku.
 11. Zespół ds. dobrostanu sporządza protokoły ze wszystkich wykonywanych czynności.

 • nr ID w wykazie jednostek  uprawnionych do hodowli zwierząt, jako hodowca: 010
 • nr ID w wykazie jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, jako użytkownik: 089
 • nr ID w wykazie jednostek doświadczalnych jako dostawca w Aleksandrowicach 01 i w Balicach 06

Dobre praktyki – https://www.gov.pl/web/nauka/dobre-praktyki