Przejdź do treści

Zakład Ochrony Bioróżnorodności Zwierząt Gospodarskich i Hodowli Koni (ZOBZGiHK)

 • chów i hodowla w różnych warunkach utrzymania i użytkowania,
 • określenie przystosowania zwierząt ras lokalnych do zmieniających się warunków środowiskowych,
 • budowanie wartości dodanej ras zachowawczych z wykorzystaniem wpływu genetyki i czynników środowiskowych na jakość produktów od ras zachowawczych,
 • opracowywanie, realizowanie i monitorowanie ochrony ras rodzimych metodami in situ i ex situ,
 • wdrażanie nowatorskich metod z zakresu biologii molekularnej i biotechnologii rozrodu do działań na rzecz ochrony zachowania bioróżnorodności ras rodzimych,
 • opracowywanie, modyfikowanie i wdrażania metod oceny wartości użytkowej i genetycznej koni oraz publikowanie wyników tych ocen,
 • czynny udział i nadzór merytoryczny w polowych pracach selekcyjnych, hodowlanych, użytkowych i promocyjnych (czempionaty hodowlane i użytkowe, selekcja ogierów i klaczy, próby dzielności),
 • czynny udział w konferencjach, wystawach, pokazach, targach i innych działaniach służących podniesieniu świadomości na temat ochrony zasobów genetycznych,
 • wdrażanie i upowszechnianie uzyskanych wyników badań,
 • wdrażanie i upowszechnianie systemu certyfikacji „rasa rodzima” wśród hodowców ras rodzimych bydła.
 •  współpracę z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, zagranicznymi i krajowymi w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych;
 • aktualizację i wdrażanie Krajowej strategii zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i Planu Działań,
 • współpracę z Resortami Rolnictwa i Środowiska,
 • współpracę z FAO oraz powołanymi przez FAO jednostkami w zakresie wdrażania Światowego Planu Działań (GPA) na rzecz zasobów genetycznych zwierząt,
 • współpracę z Europejskim Regionalnym Ośrodkiem Koordynacyjnym ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt (ERFP),
 • współpracę z Europejską Siecią Genbanków EUGENA,
 • współpracę w ramach Krajowej Sieci na potrzeby ochrony zasobów genetycznych metodami ex situ;
 • opracowywanie i modyfikowanie programów ochrony zasobów genetycznych koni, bydła i pszczół oraz procedur ich realizacji,
 • koordynację, monitorowanie i realizację podlegających pod Zakład programów ochrony zasobów genetycznych (kwalifikacja zwierząt, prowadzenie dokumentacji),
 • prowadzenie i zarzadzanie bazami danych o krajowych zasobach genetycznych koni, bydła i pszczół,
 • współpracę z pozostałymi Zakładami hodowlanymi w zakresie:
  – procedury obejmowania/odstępowania od implementacji Programu ochrony,
  – utrzymania spójności programów ochrony poszczególnych populacji zachowawczych,
  – monitorowania liczebności i określania statusu zagrożenia,
  – uzupełniania baz danych międzynarodowych i krajowych.