Przejdź do treści

Zakład Hodowli Bydła (ZHB)

 • metody i metodologia oceny wartości hodowlanej i użytkowej bydła, w tym doskonalenie indeksów selekcyjnych, 
 • doskonalenie i wykorzystanie metod biometrycznych, służących poprawie wartości hodowlanej i użytkowej bydła, 
 • identyfikowanie zależności między cechami funkcjonalnymi i produkcyjnymi, 
 • definiowanie nowych cech funkcjonalnych i ich implementację w ocenie wartości hodowlanej, 
 • ocena polimorfizmu i ekspresji genów ważnych gospodarczo cech produkcyjnych i funkcjonalnych u bydła, 
 • doskonalenie cech produkcyjnych, funkcjonalnych bydła, 
 • doskonalenie zasad ochrony bydła metodami in situ z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć biotechnologicznych rozrodu, 
 • reintrodukcja rodzimych i zachowawczych ras bydła w geograficzne rejony ich naturalnego pochodzenia, 
 • wykorzystanie metod genetyki populacji i molekularnej w badaniach struktury genetycznej populacji ras bydła, 
 • opracowywanie nowych metod imputacji genotypów, 
 • czynniki genetyczne i środowiskowe determinujące jakość produktów pochodzenia zwierzęcego, 
 • ocena składu i jakości produktów uzyskiwanych od bydła, 
 • opracowanie nowych systemów gromadzenia i przetwarzania danych pochodzących z chowu i hodowli bydła, 
 • opracowywanie i optymalizacja programów hodowlanych, 
 • chów i hodowla bydła w warunkach rolnictwa ekologicznego i górskiego, 
 • wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w chowie i hodowli bydła oraz w zarządzaniu gospodarstwem, 
 • wykorzystanie naturalnych komponentów żywieniowych w profilaktyce zdrowotnej bydła i modyfikacji produktów pochodzenia zwierzęcego, 
 • możliwości wykorzystania pasz pochodzących z użytków zielonych w wytwarzaniu żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych, 
 • prowadzenie badań hodowlanych w kierunku możliwości pozyskania mleka A2, 
 • wykorzystanie pastwisk w chowie zwierząt oraz możliwości czynnej ochrony terenów cennych przyrodniczo poprzez wypas, 
 • poprawa dobrostanu zwierząt oraz możliwości ograniczenia szkodliwych skutków oddziaływania produkcji zwierzęcej na środowisko naturalne. 
 • ocena wartości hodowlanej i użytkowej bydła i publikacja wyników, 
 • przetwarzanie danych dotyczących wyników oceny użytkowości bydła, 
 • prowadzenie rejestrów wybranych ras bydła objętych programami ochrony zasobów genetycznych. 
 • gromadzenie danych i administrowanie bazami danych, w tym o krajowych zasobach genetycznych bydła (monitoring stad), 
 • prowadzenie i zarządzanie bazą danych, prowadzenie działalności w zakresie opracowania i nadzoru nad realizacją programów ochrony zasobów genetycznych bydła (akceptacji stad do uczestnictwa w programie ochrony zasobów genetycznych, prowadzenie dokumentacji), 
 • opracowywanie formy dostępu do wyników badań i wyników oceny wartości hodowlanej i użytkowej bydła, w tym ras bydła objętych programami ochrony, 
 • współpraca z EuroGenomics, Interbull, V 12 IT, LFL, 
 • nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Stacji Oceny Mięsnej Buhajów Simentalskich w ZD IZ PIB Odrzechowa sp. z o. o.  
 • wydawanie zaświadczeń hodowlanych oraz zaświadczeń o objęciu stad programem ochrony zasobów genetycznych,  
 • współpraca z FAO w zakresie realizacji Światowej Strategii Zachowania Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich,  
 • współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz hodowcami w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.