Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa


Logo Dofinansowano z Budżetu Państwa

Zadania finansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej:

Wykonanie zadań ustawowych określonych w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, o paszach oraz w przepisach rozporządzenia PE i Rady 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt.

Finansowanie: 13 773 000 zł
Całkowita wartość: 13 773 000 zł


Logo Dofinansowano z Budżetu Państwa

Zadania finansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej:

  1. Optymalizacja istniejących oraz opracowanie nowych rozwiązań dla potrzeb zrównoważonego rozwoju ekologicznego chowu zwierząt gospodarskich.
  2. Określenie potencjału produkcyjnego i genetycznego zwierząt trawożernych w regionach górskich i podgórskich z uwzględnieniem intensywnego i ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk w aspekcie zwiększenia rentowości gospodarstw.
  3. Opracowanie założeń jednolitego dla obszarów górskich programu wspierającego wypas kulturowy.
  4. Racjonalne nawożenie.
  5. Identyfikacja i opracowanie nowych krajowych wskaźników jednostkowych oraz zrównoważonych metod produkcji dla celów ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w rolnictwie.
  6. Wsparcie prac związanych z przygotowaniem planu strategicznego WPR na lata 2021–2027.

Finansowanie: 2 694 000 zł
Całkowita wartość: 2 694 000 zł