Przejdź do treści

Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w 2021 roku

Logo Dofinansowano z Budżetu Państwa

Wykonanie zadań ustawowych określonych w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, o paszach oraz w przepisach rozporządzenia PE i Rady 2016/1012 w sprawie hodowli zwierząt.


Logo Dofinansowano z Budżetu Państwa
  1. Optymalizacja istniejących oraz opracowanie nowych rozwiązań dla potrzeb zrównoważonego rozwoju ekologicznego chowu zwierząt gospodarskich.
  2. Określenie potencjału produkcyjnego i genetycznego zwierząt trawożernych w regionach górskich i podgórskich z uwzględnieniem intensywnego i ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk w aspekcie zwiększenia rentowości gospodarstw.
  3. Opracowanie założeń jednolitego dla obszarów górskich programu wspierającego wypas kulturowy.
  4. Racjonalne nawożenie.
  5. Identyfikacja i opracowanie nowych krajowych wskaźników jednostkowych oraz zrównoważonych metod produkcji dla celów ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w rolnictwie.
  6. Wsparcie prac związanych z przygotowaniem planu strategicznego WPR na lata 2021–2027.


Logo Dofinansowano z Budżetu Państwa

Analiza profilu ekspresji genów w keratynocytach końskich, transfekowanych wektorami ekspresyjnymi dla białek wirusowych E4 oraz E7, z użyciem technik sekwencjonowania następnej generacji w powiązaniu z analizą wybranych zmian czynnościowych komórki.

Projekt ma na celu określenie wpływu wybranych genów wirusa brodawczaka krowiego (BPV) na zmiany w komórkach skóry końskiej. Pozyskane wyniki przyczynią się do lepszego poznania molekularnego podłoża sarkoidu końskiego.


Logo Dofinansowano z Budżetu Państwa

Identyfikacja pochodzenia męskich i żeńskich linii założycielskich polskich ras rodzimych koni w oparciu o ukierunkowane resekwencjonowanie chromosomu Y oraz zmienność mitochondrialnego DNA. Celem badania jest określenie pochodzenia koni rasy konik polski w oparciu o analizę materiału genetycznego pochodzącego od koników polskich, od obecnie żyjących koni Przewalskiego oraz z materiału kopalnego. Zastosowanie nowoczesnych technik genetyki molekularnej, takich jak sekwencjonowanie Sangera i sekwencjonowanie następnej generacji – NGS, pozwoli na poznanie sekwencji w rejonie hiperzmiennym mitochondrialnego DNA oraz na ukierunkowane sekwencjonowanie wybranego fragmentu sekwencji chromosomu Y. Uzyskane sekwencje umożliwią potencjalną identyfikację przodków koników polskich – unikalne polimorfizmy w badanych sekwencjach pozwolą na oszacowanie genetycznego stopnia spokrewnienia z koniem Przewalskiego oraz kopalnymi szczątkami koni dzikich.