Przejdź do treści

Zakład Hodowli Świń (ZHS)


 • metody oceny wartości hodowlanej i użytkowej świń,
 • doskonalenie i wykorzystanie metod biometrycznych, służących poprawie wartości hodowlanej i użytkowej świń,
 • zależności między cechami funkcjonalnymi a produkcyjnymi,
 • poszukiwanie markerów genetycznych (w tym oceny ich polimorfizmu) dla ważnych gospodarczo cech produkcyjnych u świń,
 • czynniki genetyczne determinujące jakość produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • ocena wartości genetycznej i użytkowej świń i publikacji wyników, 
 • przetwarzanie danych dotyczących wyników oceny użytkowości świń, 
 • prowadzenie rejestrów dla świń. 
 • gromadzenie danych i administrowanie bazami danych, 
 • opracowanie formy dostępu do wyników badań i wyników oceny wartości genetycznej i użytkowej świń. 

Zakład sprawuje nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej (SKURTCh) zlokalizowanych w IZ PIB ZD Pawłowice oraz ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o. o.

 • doskonalenie zasad ochrony ras świń metodami in situ i ex situ z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć biotechnologicznych rozrodu, 
 • reintrodukcja rodzimych i zachowawczych ras świń w geograficzne rejony ich naturalnego pochodzenia, 
 • wykorzystanie metod genetyki molekularnej w badaniach struktury populacji ras objętych ochroną, 
 • ocena jakości produktów uzyskiwanych od zwierząt objętych programem ochrony. 
 • opracowywanie, modyfikacja i wdrażanie programów ochrony zasobów genetycznych świń oraz procedur ich realizacji,
 • prowadzenie i zarządzanie bazą danych o krajowych zasobach genetycznych świń,
 • koordynowanie, monitoring i realizacja programów ochrony zasobów genetycznych świń,
 • współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz hodowcami w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych świń,
 • współprac z Krajowym Bankiem Materiałów Biologicznych w zakresie przedstawiania listy zwierząt wytypowanych do ochrony ex situ,
 • publikowanie oceny wartości hodowlanej świń objętych programami ochrony.