Przejdź do treści

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników aktywów trwałych

 • Bez kategorii

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących składników aktywów trwałych:

 1. Prawa użytkowania wieczystego częściowo zabudowanej działki nr 65/22 położonej w miejscowości Żerniki Wielkie, gmina Żórawina, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie, o powierzchni 0,38 ha. Wskazana wyżej działka nr 65/22 jest wpisana do księgi wieczystej nr WR1K/00100453/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka ta jest objęta umową dzierżawy, która zostanie rozwiązana przed zawarciem umowy sprzedaży.
  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wskazanego w pkt 1 wynosi 105.000 zł(sto pięć tysięcy złotych 00/100) netto.
 2. Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 547/38 położnej w miejscowości Siechnice, gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, o powierzchni 0,0149 ha. Wskazana wyżej działka nr 547/38 jest wpisana do księgi wieczystej nr WR1O/00018808/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wskazanego w pkt 2 wynosi 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100) netto.
 3. Prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 64/1 położonej w miejscowości Krajków, gmina Żórawina, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie, o powierzchni 0,08 ha, wraz prawem własności budynku na niej wzniesionego. Wskazana wyżej działka nr 64/1 jest wpisana do księgi wieczystej nr WR1K/00100451/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wskazanego w pkt 3 wynosi 99.000 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) netto.
 4. Udziału w wysokości 1/16 w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 549/156, o powierzchni 0,29 ha, położonej w miejscowości Siechnice, gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie wraz z udziałem w wysokości 1/16 w prawie własności dwóch budynków gospodarczych na niej wzniesionych. Wskazana wyżej działka nr 549/156 jest wpisana do księgi wieczystej nr WR1O/00021747/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiot przetargu jest objęty umową najmu oraz prawem pierwokupu przysługującym aktualnemu najemcy.
  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wskazanego w pkt 4 wynosi 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100) netto.
 5. Prawa własności działki nr 533/9 położonej w miejscowości Kobylany, gmina Zabierzów, powiat krakowski, woj. małopolskie, o powierzchni 0,36 ha. Wskazana wyżej działka nr 533/9 jest wpisana do księgi wieczystej nr KR2K/00048643/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach.
  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wskazanego w pkt 5 wynosi 103.000 zł (sto trzy tysiące złotych 00/100) netto.

Każdy z przedmiotów opisanych w pkt 1 – 5 stanowi odrębny przedmiot przetargu.


W przypadku sprzedaży przedmiotów przetargu oznaczonych nr: 1, 3, 4, 5 do zaoferowanych cen zostanie doliczony podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), bowiem sprzedaż tych przedmiotów jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT).W przypadku sprzedaży przedmiotu przetargu oznaczonego nr 2 do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT).

Do dnia poprzedzającego dzień składania ofert, pod numerem tel. (+48) 666 081 233, można uzyskać szczegółowe informacje oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat poszczególnych przedmiotów przetargu, a także ustalić termin ich obejrzenia.

Oferty przetargowe na wybrane nieruchomości należy składać (przesyłać) w zamkniętych kopertach z napisem: ”Sprzedaż nieruchomości – (oznaczenie przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy)”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, na adres: Sekretariat Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1 w terminie do 21 kwietnia 2022 r. Dopuszczone do przetargu będą oferty, które wpłynęły do Instytutu do godz. 9:45 ostatniego dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Oferty winny zawierać:

 • oferowaną cenę netto,
 • dane o oferencie, tj. oznaczenie oferenta obejmujące imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres, nr
 • telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie
 • w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • dowód wpłaty wadium.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy, na rachunek bankowy Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w BGŻ BNP PARIBAS SA O/W Kraków 912030 0045 1110 0000 0034 2720. Wymóg ten zostanie spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na wskazanym wyżej rachunku bankowym Instytutu.
Otwarcie ofert nastąpi 21 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w sekretariacie Dyrektora Instytutu Zootechniki-Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach k/Krakowa.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaproponuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej, wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.

Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert. Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97 poz. 443 z późn. zm.) oraz pod warunkiem, że Krajowy Zasób Nieruchomości działający na rzecz Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu przysługującego mu na podstawie art. 30a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j. 2021 r. poz. 1933). Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym z notariuszem przez sprzedającego.

Warunkiem podpisania umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego i prawo własności jest wpłata na rachunek bankowy Instytutu pełnej kwoty ceny nabycia przed terminem podpisania tej umowy. Koszt sporządzenia umów notarialnych i pozostałe koszty, w tym opłaty i należne podatki ponosi nabywca.

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.