Przejdź do treści

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o.

 • Bez kategorii

Rada Nadzorcza ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.


działając na podstawie przepisów §15 ust.4 pkt 1 Aktu Założycielskiego Spółki
(tekst jednolity z dnia 10.06.2021 r.)


ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o.
74-106 Kołbacz, ul. Warcisława 1

I. Kandydaci powinni spełniać następujące minimalne wymogi:
1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,

II. Dodatkowymi atutami wpływającymi na ocenę kandydatów będą:
1. posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego, ekonomicznego lub w dziedzinie nauk pokrewnych,
2. posiadanie stopnia naukowego w dziedzinie związanej z profilem funkcjonowania Spółki,
3. posiadanie doświadczenia w zakresie realizacji prac naukowych w zakresie rolnictwa,
4. posiadanie praktycznej znajomości zagadnień związanych z organizacją, zarządzaniem spółkami prawa handlowego oraz kierowaniem dużymi zespołami ludzkimi.

III. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.


IV. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:
1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
2) zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3) zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem państwowych osób prawnych, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem państwowych osób prawnych, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu
5) wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,
6) umiejętność planowania zadań i zasobów przedsiębiorstwa,
7) umiejętność analizy rynku i konkurencji,
8) znajomość zasad i przepisów prawa pracy

V. Pisemne oferty (zgłoszenia) kandydatów należy składać w formie pisemnej osobiście w sekretariacie siedziby Spółki lub przesłać na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 31.01.2022 roku do godziny 8:00 (decyduje data doręczenia oferty).
Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o. – nie otwierać do dnia 31.01.2022”.

VI. Oferta (zgłoszenie) powinna zawierać:

 1. dane osobowe kandydata:
  a) imię (imiona), nazwisko kandydata,
  b) datę i miejsce urodzenia,
  d) adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres email,,
  f) informację o wyborze sposobu kontaktowania się z kandydatem (adres do doręczeń, telefon, email)
 2. życiorys (CV) z opisem przebiegu nauki oraz pracy zawodowej,
 3. list motywacyjny kandydata,
 4. kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz okres zatrudnienia (oryginały tych dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 5. Oświadczenia kandydata o:
  a) korzystaniu z pełni praw publicznych,
  b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  c) posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.
  d) posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  e) braku warunków wykluczających, o których mowa w pkt. III,
  f) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
  g) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
  Każde ze wskazanych powyżej oświadczeń powinno zostać podpisane przez kandydata.
  Wzory w/w oświadczeń stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

VII. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe:

 1. Pierwszy etap obejmuje weryfikację formalną i merytoryczną złożonych ofert oraz dokumentów i pisemnych informacji złożonych przez kandydatów. Kandydaci, których oferty spełniają wymogi zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Drugi etap obejmuje przeprowadzenie w siedzibie Spółki rozmowy kwalifikacyjnej z dopuszczonymi kandydatami.

VIII. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu. Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym niebędące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

IX. Otwarcie zgłoszeń nastąpi dnia 31.01.2022 roku.

X. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wymogi formalne nastąpi do dnia 07.02.2022 roku w siedzibie Spółki. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja zostanie przesłana na wskazany przez kandydata w ofercie adres poczty elektronicznej lub
telefonicznie na wskazany numer telefonu. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

XI. Z Prezesem Zarządu zostanie zawarta umowa o świadczeniu usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego.

XII. Kandydat może się zwrócić do Zarządu Spółki z wnioskiem o udostępnienie mu do wglądu podstawowych informacji o spółce w zakresie przekazanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu. Udostępnienie informacji nastąpi w siedzibie Spółki, od dnia 14 stycznia 2022 r. do dnia 28 stycznia 2022 r., w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.
Po informacje kandydat zgłasza się osobiście.


XIII. Rada Nadzorcza, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi kandydatów o jego wynikach na wskazany przez kandydata w ofercie adres poczty elektronicznej.


XIV. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez kandydata w ofercie adres poczty elektronicznej.


XV. Kandydat zobowiązany jest zachować w tajemnicy i nie ujawniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

XVI. Podstawowe informacje o działalności Spółki zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.kolbacz.pl

XV. Klauzula informacyjna.

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: 74-106 Kołbacz, ul. Warcisława 1 (zwana dalej: Administratorem).
 2. W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się listownie na adres korespondencyjny Spółki.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym (konkursowym) na kandydata na stanowisko Członka Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz sp. z o.o.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po zakończeniu realizacji przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
 6. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich zmiany (w tym aktualizacji), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00 E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl 11. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.