Przejdź do treści

Aktualizacja zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania

Departament Hodowli i Ochrony Roślin (DHR) MRiRW informuje, że zgodnie z art. 103 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne1), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw rybołówstwa opracowuje Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania (ZZDPR).

W związku z potrzebą aktualizacji niektórych zapisów opublikowanego w 2019 r. zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej mającego na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, uwzględniającą aktualny stan prawny oraz obecne rozwiązania w zakresie zarządzania gospodarstwem, DHR MRiRW przygotował projekt aktualizacji ZZDPR, który został pozytywnie zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz uzgodniony z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej.

Zgodnie z art. 103 ust 3 ustawy – Prawo wodne1), ZZDPR po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz akceptacji ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej został zamieszczony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce: Co robimy/Produkcja roślinna /Nawozy i nawożenie/Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej mający na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Aktualny zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej mającej na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zbior-zalecen-dobrej-praktyki-rolniczej-do-dobrowolnego-stosowania.