Przejdź do treści

Ogłoszenie konkursu na stanowisko naukowe adiunkta w Zakładzie Biotechnologii, Rozrodu i Kriokonserwacji

 • Bez kategorii

Dyrektor Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs na stanowisko naukowe adiunkta w Zakładzie Biotechnologii, Rozrodu i Kriokonserwacji.

 • prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz,
 • prof. dr hab. Paweł Bielański,
 • dr hab. Monika Trzcińska, prof. IZ
 1. Posiadanie tytułu – doktor, uzyskanego na podstawie pracy doktorskiej z dziedziny zootechnika, specjalizacja biotechnologia rozrodu;
 2. Sumaryczny IF: 2,5;
 3. Złożenie minimum 1 projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych;
 4. Udział w minimum 2 projektach lub uzyskanie projektu jako kierownik;
 5. Doświadczenie w pracy naukowej udokumentowane publikacjami w czasopismach z bazy Journal Citation Report (minimum 4 prace oryginalne), w tym minimum 1 jako pierwszy autor z zakresu:
  a. biotechnologii rozrodu zwierząt gospodarskich
  b. konserwacji i kriokonserwacji nasienia różnych gatunków zwierząt
  c. embriologii eksperymentalnej
  d. oceny materiału biologicznego w postaci nasienia i zarodków różnych gatunków zwierząt.
 6. Znajomość tematyki z zakresu kriokonserwacji materiału biologicznego zwierząt gospodarskich z wyszczególnieniem świń, drobiu i pszczoły miodnej Apis mellifera;
 7. Znajomość z zakresu kriogenicznego zabezpieczania materiału biologicznego w tym zaawansowana praktyczna umiejętność witryfikacji i kriokonserwacji oocytów i zarodków zwierząt gospodarskich;
 8. Umiejętność przygotowania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych w kriokonserwacji materiału biologicznego zwierząt gospodarskich udokumentowana patentami przyznanymi przez Urząd Patentowym RP (minimum 2 jako twórca lub współtwórca) i instrukcjami wdrożeniowymi (minimum 3 jako autor i/lub współautor);
 9. Umiejętność oceny strukturalno-funkcjonalnych parametrów jakościowych materiału biologicznego w postaci oocytów, zarodków i nasienia przy zastosowaniu systemu SCA® CASA Sperm Class Analyzer System (udokumentowana certyfikatem), mikroskopii fluorescencyjnej i cytomertii przepływowej;
 10. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych udokumentowana prowadzeniem kursów, szkoleń, wykładów;
 11. Praktyczna znajomość przepisów prawa o pobieraniu, przechowywaniu i wydawaniu kriogenicznie zabezpieczonego materiału biologicznego oraz doświadczenie w pracy z ciekłym azotem;
 12. Odbycie stażu naukowego po skończeniu studiów magisterskich trwającego nie mniej niż 3 tygodnie.
 1. Życiorys (CV).
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis dyplomu stopnia naukowego doktora.
 4. Opis przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej.
 5. Spis publikacji naukowych (w szczególności w czasopismach z listy filadelfijskiej, monografii naukowych, referatów konferencyjnych).
 6. Udokumentowanie posiadanego doświadczenia i umiejętności wymaganych na stanowisku, którego dotyczy konkurs.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „konkurs na stanowisko naukowe adiunkta w Zakładzie Biotechnologii, Rozrodu i Kriokonserwacji” do dnia 16 lutego 2024 r. w Sekretariacie Dyrektora Instytutu, adres: ul. Krakowska 1, 32-083 Balice.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani oddzielnym pismem o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu. Kwalifikacje zwycięzcy konkursu opiniuje Rada Naukowa Instytutu.