Przejdź do treści

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pod firmą Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. z siedzibą w Odrzechowej

 • Bez kategorii

Rada Nadzorcza Spółki działającej pod firmą: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. uprzejmie informuje o prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym mającym na celu wyłonienie w drodze konkursu kandydata na stanowisko Prezesa i Członka Zarządu wyżej wskazanej Spółki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073367.

Minimalne kwalifikacje wymagane od kandydatów:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

5) nie może być osobą, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Zgłoszenia kandydatów składane są w formie pisemnej osobiście lub przesyłane przesyłką listową poleconą na adres Spółki do dnia 15 marca 2024 roku do godziny 15:00. Koperta musi być zamknięta i zawierać dopisek „Postępowanie kwalifikacyjne – nie otwierać przed dniem otwarcia zgłoszeń”.  Decyduje data doręczenia zgłoszenia. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej, zaplanowanego na dzień 26 marca 2024 roku

Rozmowy kwalifikacyjne realizowane będą w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej, zaplanowanego na dzień 22 kwietnia 2024 roku.

Zgłoszenie winno zawierać dane osobowe kandydata:

 1. Imię (imiona), nazwisko kandydata,
 2. Imiona rodziców,
 3. Data i miejsce urodzenia,
 4. Adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres email,
 5. Nr  PESEL,
 6. Informację o wyborze sposobu kontaktowania się z kandydatem (adres do doręczeń, telefon, email)

Nadto, do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. List motywacyjny kandydata,
 2. Życiorys z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej,
 3. Oryginały lub poświadczone przez kandydata kopie dokumentów wykazujących zdobyte wykształcenie (oryginał do wglądu w toku rozmowy kwalifikacyjnej – pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego),
 4. Oświadczenia kandydata o:
 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu spółek prawa handlowego,
 • braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych, karnych skarbowych, w tym postępowań przygotowawczych w fazie ad persona,
 • spełnianiu warunków określonych w punktach 1 -5 powyżej,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa i członka Zarządu Spółki.

Powyższe oświadczenia muszą być zgodne ze wzorami stanowiącymi załącznik do Ogłoszenia.
Kandydat może przedłożyć inne dokumenty – wedle własnego uznania.

Kandydaci, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne i merytoryczne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona w dniu 22 kwietnia 2024 roku w siedzibie Spółki. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą zagadnienia obejmujące: zakres wiedzy kandydata o zakresie działalności Spółki i sektorze jej aktywności, zasady funkcjonowania spółek handlowych (w szczególności z uwzględnieniem spółek z udziałem państwowych osób prawnych), zasad wynagradzania w spółkach z udziałem państwowych osób prawnych i zarządzania (kierowania) zespołami pracowników, dotychczasowe doświadczenie kandydata, znajomość zasad ekonomii, panowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej, a nadto ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się w szczególności wiedzę w zakresie rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa, planowania zadań i zasobów, organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania, zarządzania jakością, analizy rynku i konkurencji, marketingu promocji, sprzedaży, public relations, zasad i przepisów prawa pracy, roli Zarządu w relacjach z pracownikami, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników.

Kandydat może uzyskać informacje o Spółce w formie okazania dokumentacji finansowej podlagającej ujawnieniu w KRS (z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa) – w jej siedzibie w dniach od 5-8 marca 2024 roku. Kandydat zobowiązany jest zachować w tajemnicy i nie ujawniać osobom trzecim informacji, o których powziął wiedzę w związku z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Składane przez kandydata dokumenty nie będą zwracane.
Niezgłoszenie się zaproszonego kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznawane będzie za rezygnację z udziału w konkursie.
Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na każdym etapie bez wyłonienia kandydata.
Poniesione przez kandydatów koszty związane z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą zwracane.