Przejdź do treści

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członków Zarządu Spółki Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o.

 • Bez kategorii

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/2023
Rady Nadzorczej ZD IZ PIB Kołbacz Sp. z o.o.
z dnia 14 kwietnia 2023 roku


Rada Nadzorcza ZDIZ PIB Kołbacz sp. z o.o.
działając na podstawie przepisów § 15 ust. 4 pkt 1 Aktu Założycielskiego Spółki
(tekst jednolity z dnia 10.06.2021 r.)
o g ł a s z a p o s t ę p o w a n i e k w a l i f i k a c y j n e n a s t a n o w i s k a
CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o.
74 -106 Kołbacz, ul. Warcisława 1


I. Kandydaci powinni spełniać następując minimalne wymogi:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych w dziedzinie związanej z zakresem działalności Spółki, (preferowane rolnicze, ekonomiczne lub nauk pokrewnych),
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
 5. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

II. Dodatkowymi atutami wpływającymi na ocenę kandydatów będą:

 1. posiadanie stopnia naukowego w dziedzinie związanej z profilem funkcjonowania Spółki,
 2. posiadanie doświadczenia w zakresie realizacji prac naukowych w zakresie rolnictwa,
 3. posiadanie praktycznej znajomości zagadnień związanych z organizacją, zarządzaniem spółkami prawa handlowego oraz kierowaniem dużymi zespołami ludzkimi.

III. Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

V. Zakres obowiązków członków Zarządu:

1. Członka Zarządu :
• nadzór i kontrola nad całością spraw związanych z hodowlą bydła i produkcją mleka
(zaopatrzenie w środki do produkcji, przebieg procesu produkcji i zbyt wytworzonych
produktów),
• nadzór i kontrola nad Mieszalnią Pasz w zakresie produkcji mieszanek pasz treściwych
(zaopatrzenie w komponenty do produkcji, ustaleniem receptur produkowanych pasz i
zużyciem do produkcji w optymalnych ilościach,
• Nadzór i kontrola nad Fermą Owiec.


2. Członka Zarządu:
• sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłową technologią produkcji roślinnej,
• sprawowanie nadzoru i kontroli nad racjonalnym i efektywnym wykorzystywaniem środków
ochrony roślin oraz nawozów,
• sprawowanie nadzoru nad sprzedażą płodów rolnych,
• sprawowanie nadzoru nad parkiem maszynowym.

V. Pisemne oferty (zgłoszenia) kandydatów należy składać w formie pisemnej osobiście w sekretariacie siedziby Spółki lub przesłać na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 04.05.2023 roku do godziny 15:00 (decyduje data doręczenia oferty).
Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu do spraw produkcji Spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o.”


VI. Oferta (zgłoszenie) powinna zawierać:
1. dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona), nazwisko kandydata,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres email,
d) nr i serię dowodu osobistego lub paszportu, nr PESEL,
e) informację o wyborze sposobu kontaktowania się z kandydatem (adres do doręczeń, telefon, email)
2. życiorys (CV) z opisem przebiegu nauki oraz pracy zawodowej,
3. list motywacyjny kandydata,
4. kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz okres zatrudnienia (oryginały tych dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu Komisji kwalifikacyjnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
5. Oświadczenia kandydata o:
a) korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.
d) posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,e) braku warunków wykluczających, o których mowa w pkt. III,
f) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach prawa handlowego,
g) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

Wzory w/w oświadczeń stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Komisji kwalifikacyjnej dodatkowe dokumenty.

VII. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe:

 1. Pierwszy etap obejmuje weryfikację formalną i merytoryczną złożonych ofert oraz dokumentów i pisemnych informacji złożonych przez kandydatów. Kandydaci, których oferty spełniają wymogi zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Drugi etap obejmuje przeprowadzenie w siedzibie Spółki rozmowy kwalifikacyjnej z dopuszczonymi kandydatami.

VIII. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

IX. Otwarcie zgłoszeń nastąpi dnia 15.05.2023 roku.

X. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami nastąpi dnia 16.05.2023 roku w siedzibie Spółki. O godzinie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja zostanie przesłana na wskazany przez kandydata w ofercie adres poczty elektronicznej lub telefonicznie na wskazany numer telefonu.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą zagadnienia obejmujące w szczególności:
• planowanie zadań i zasobów,
• organizowanie procesów wytwórczych,
• logistyka procesów wytwarzania,
• zarządzanie jakością,
oraz:
• zakres działalności Spółki,
• możliwości rozwojowe Spółki,
• zarządzanie i kierowanie zespołami pracowników,
• zasady funkcjonowania spółek prawa handlowego,
• zasady ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej,
• ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.


XI. Kandydatom mogą zostać udostępnione do wglądu informacje o Spółce w zakresie przekazanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu. Po informacje kandydat zgłasza się osobiście w terminie od dnia 17.04.2023 r. do dnia 04.05.2023 roku w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

XII. Komisja kwalifikacyjna, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi kandydatów o jego wynikach na wskazany przez kandydata w ofercie adres poczty elektronicznej.

XIII. Komisja kwalifikacyjna zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Komisja kwalifikacyjna poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez kandydata w ofercie adres poczty elektronicznej.

XIV. Kandydat zobowiązany jest zachować w tajemnicy i nie ujawniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

XV. Podstawowe informacje o działalności Spółki zamieszczone są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.kolbacz.pl

XVI. Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB
  Kołbacz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: 74-106 Kołbacz, ul. Warcisława 1 (zwana dalej: Administratorem).
 2. W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się listownie na adres
  korespondencyjny Spółki.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę
  (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym (konkursowym) na kandydata na stanowisko Członka Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz sp. z o.o.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po zakończeniu realizacji przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
 6. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich zmiany (w tym aktualizacji), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00 E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl 11. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.