Przejdź do treści

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach Wielkich

 • Bez kategorii

Rada Nadzorcza Spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB
Żerniki Wielkie Sp. z o.o.
z siedzibą w Żernikach Wielkich
Żerniki Wielkie, ul. Badawcza 4, 55-020 Żórawina

działając na podstawie § 15 ust. 4 pkt 1 Aktu Założycielskiego Spółki oraz Uchwały Nr 3 /2023Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o. z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia procedury powoływania Członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu,

ogłasza
postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach Wielkich

 

I.         Składanie zgłoszeń:

___________________________________________________________________________

Pisemne zgłoszenia należy w terminie do dnia 26 maja 2023 roku (włącznie) składać osobiście w Sekretariacie Spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach Wielkich, adres: Żerniki Wielkie, ul. Badawcza 4, 55-020 Żórawina w godz. 900-1500 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o. – nie otwierać przed dniem 26 maja 2023 r.”.

II.          Wymagania stawiane kandydatom:

___________________________________________________________________________

1) Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o.  z siedzibą w Żernikach Wielkich może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełnia inne niż wymienione w lit. a – c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
e) korzysta z pełni praw publicznych,
f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2) Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o.  z siedzibą w Żernikach Wielkich nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

III.           Zgłoszenie powinno zawierać:

__________________________________________________________________________________

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata – posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 4. oświadczenia zawierające w swej treści oświadczam, że:
  a) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  b) posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  c) posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  d) spełniam inne niż wymienione w części II pkt 1 lit. a – c ogłoszenia wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  e) korzystam z pełni praw publicznych,
  f) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
  g) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony/-a w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  h) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  i) nie jestem zatrudniony/-a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  j) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki,
  k) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki,
 5. dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres mailowy i telefon kontaktowy),
 6. oświadczenie zawierające w swej treści zgodę na przetwarzanie, przekazanych w zgłoszeniu i załączonych dokumentach, danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym na Prezesa Zarządu spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach Wielkich.

Każde z oświadczeń wymienionych w pkt 4 lit. a – k oraz pkt 6 powyżej powinno zostać podpisane odrębnie przez kandydata.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym niebędące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 29 maja 2023 roku.

IV.          Rozmowy kwalifikacyjne

______________________________________________________________________________

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 06 czerwca 2023 roku do dnia 15 czerwca 2023 roku. Rozmowy zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki w Żernikach Wielkich (adres: Żerniki Wielkie, ul. Badawcza 4, 55-020 Żórawina). Kandydaci będą zawiadomieni o terminie oraz miejscu (trybie) rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo, co najmniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem rozmów kwalifikacyjnych.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:

 1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem państwowych osób prawnych, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem z udziałem państwowych osób prawnych, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 4. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki,
 5. znajomość zasad ogólnych działalności badawczo – rozwojowej,
 6. wiedza w zakresie rachunkowości,  oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli przedsiębiorstwa.
 7. wiedza w zakresie, w szczególności zasad pozyskiwania finansowania oraz mechanizmów wydatkowania, organizowania procesów wytwórczych logistyki procesów wytwarzania oraz zarządzania jakością.
 8. wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu i public relations.
 9. znajomość zasad planowania zadań i zasobów.
 10. wiedza dotyczącą zasad i przepisów prawa pracy i systemu szkoleń i rozwoju pracowników.

Kandydat może zwrócić się do Zarządu Spółki z pisemnym wnioskiem o udostępnienie mu do wglądu podstawowych informacji o Spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu, tj. obowiązujący tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki, Sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni zatwierdzony rok obrotowy, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni zatwierdzony rok obrotowy. Udostępnienie informacji nastąpi w siedzibie Spółki w Żernikach Wielkich (adres: Żerniki Wielkie, ul. Badawcza 4, 55-020 Żórawina), w godz. 900-1500 od dnia 11 maja 2023 r. do dnia 26 maja 2023  r. (w dni robocze, od poniedziałku do piątku).

Kandydat wnioskujący o udostępnienie mu do wglądu podstawowych informacji o Spółce
musi przestrzegać obostrzeń i zaleceń wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz z regulacji o charakterze wewnątrzzakładowym.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach mailowo lub telefonicznie.

Z Prezesem Zarządu spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o. zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego.

V.          Klauzula informacyjna dla kandydatów

__________________________________________________________________________________

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest spółka Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach Wielkich (dalej: „Administrator”);
 2. Dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi:
  a) wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  b) konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c) realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  d) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej
  i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych;
 4. Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:
  a) niezbędny do wywiązania się przez spółkę Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o. z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
  b) niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 5. Kandydat posiada prawo żądania od spółki Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku niepowołania na określone w ogłoszeniu stanowisko kandydat może  złożyć wniosek o pominięcie danych osobowych kandydata w udostępnianym udziałowcy Administratora protokole z postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 6. Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 7. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 8. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz);
 9. Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.