Przejdź do treści

Wpływ fibroblastowych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych na modulację procesów miogenezy bydlęcych komórek satelitarnych: w kierunku otrzymywania mięsa technikami in vitro

Numer umowy: 2023/49/N/NZ9/02189
Przyznana kwota: 209 280 zł
Czas realizacji: 22.02.2024 – 21.02.2027

Cel projektu

Celem projektu jest zbadanie wpływu sygnalizacji parakrynnej w postaci pęcherzyków zewnątrzkomórkowych, a konkretnie podgrupy egzosomów na transkryptom bydlęcych komórek satelitarnych. Hipoteza badawcza zakłada, że egzosomy pochodzące z fibroblastów będą stymulować proces miogenezy – zarówno na etapie proliferacji, jak i różnicowania.

Realizacja badań

Dotychczasowe badania mające na celu poznanie wpływu fibroblastów na komórki mięśniowe wykazały ich stymulujący wpływ na przebieg procesu miogenezy. Jednak w głównej mierze badania te dotyczyły interakcji komórka-komórka, a niewiele z nich skupiało się na sygnalizacji parakrynnej, w tym na pęcherzykach zewnątrzkomórkowych będących istotnym elementem komunikacji międzykomórkowej. Ponadto, niezgodności w dostępnej literaturze, co do istotności komunikacji parakrynnej we współhodowli fibroblastów i komórek mięśniowych wymagają badań w celu wyjaśnienia tych zależności. W pierwszym etapie badań egzosomy pochodzące z fibroblastów zostaną wyizolowane z pierwotnych kultur fibroblastów i scharakteryzowane według międzynarodowych standardów. Następnie oceniany będzie wpływ egzosomów pochodzących z fibroblastów na transkryptom bydlęcych komórek satelitarnych, na etapie proliferacji i różnicowania z wykorzystaniem techniki sekwencjonowania następnej generacji NGS (ang. Next Generation Sequencing). Otrzymane wyniki pozwolą na określenie istotności komunikacji parakrynnej w postaci pęcherzyków zewnątrzkomórkowych – egzosomów, pochodzących z fibroblastów – na przebieg procesu miogenezy, co pozwoli w przyszłości na udoskonalenie metod otrzymania mięsa technikami in vitro. Ponadto, wyniki badań mogą zostać wykorzystane w innych dziedzinach, takich jak medycyna.