Przejdź do treści

Analiza profilu ekspresji genów w keratynocytach końskich, transfekowanych wektorami ekspresyjnymi dla białek wirusowych E4 oraz E7, z użyciem technik sekwencjonowania następnej generacji w powiązaniu z analizą wybranych zmian czynnościowych komórki

Badania finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego) w ramach projektu „Diamentowy Grant” (DI2016 012746)

Numer umowy: 0127/DIA/2017/46

Czas trwania: 2017.10.12 – 2022.10.11

Wartość pomocy: 220000,00 zł

Podmiot realizujący: Instytut Zootechniki PIB w Balicach, Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt

Cel projektu:|
Opracowanie nowego modelu in vitro – fibroblastów skóry końskiej transformowanych konstruktami kodującymi pojedyncze białka wirusa brodawczaka krowiego (BPV) – umożliwiającego analizę wpływu wybranych białek wirusa na profil ekspresji genów w fibroblastach skóry końskiej oraz wybrane cechy czynnościowe komórek (mobilność, inwazyjność, zdolność proliferacji)

Rezultaty projektu:

  • Przeprowadzone badania umożliwiły zidentyfikowanie zmian molekularnych zachodzących w transkryptomie komórek konia domowego na skutek obecności badanych genów E4 oraz E1 (w postaci fragmentu białka fuzyjnego) wirusa BPV1 i potwierdzenie czy badane geny mogą odpowiadać za proces inicjacji zmian prowadzących do wytworzenia sarkoidu.
  • Opracowany w projekcie model transformacji nowotworowej w kierunku sarkoidu końskiego pozwolił na identyfikację szlaków molekularnych deregulowanych na skutek obecności białek wirusowych, a otrzymane w badaniach wyniki analizy ekspresji wybranych genów mogą stanowić podstawę do wyjaśnienia genetycznego aspektu lokalnej inwazyjności tego nowotworu. Potwierdzono tym użyteczność zaproponowanego w badaniach modelu, co uzasadnia wykorzystanie go w dalszych i podobnych badaniach mających na celu lepsze poznanie molekularnych podstaw procesu powstawania sarkoidu.
  • Niejednoznaczność wyników otrzymanych w analizach komórkowych i białkowych wskazuje na potrzebę dalszych badań w kierunku optymalizacji modelu, tak aby mógł być on stosowany także w tych metodach.
  • Wyniki wyskoprzepustowej analizy zdeponowano w międzynarodowej bazie (GEO).