Przejdź do treści

Analiza zjawiska imprintingu genetycznego sekwencji niekodujących białek u świni, na przykładzie genów kodujących mikroRNA

Numer umowy: UMO-2015/19/N/NZ9/00608
Przyznana kwota: 148 800 zł
Czas realizacji: 23.06.2016 – 22.06.2021

Cel projektu

Uzupełnienie luki w stanie wiedzy na temat statusu imprintingu genetycznego sekwencji niekodujących białek u świni, na przykładzie mikroRNA obecnych w istocie szarej okołowodociągowej (PAG) mózgu.

Rezultaty projektu

  • Zidentyfikowanie sekwencji mikroRNA istotnych dla funkcjonowania regionu PAG.
  • Wytypowanie mikroRNA, potencjalnie związanych z występowaniem różnic płciowych w funkcjonowaniu mózgu.
  • Poszerzenie repertuaru znanych polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) świni o kilkadziesiąt nowych.
  • Określenie potencjalnego wpływ zidentyfikowanych polimorfizmów na powstawanie i stabilność sekwencji mikroRNA.
  • Wytypowanie mikroRNA potencjalnie podlegające imprintingowi genetycznemu w regionie PAG świni.
  • Poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania mózgu świni na poziomie molekularnym, z zaangażowaniem mechanizmów regulacji poziomu sekwencji mikroRNA.
  • Zidentyfikowanie sekwencji i polimorfizmów kandydujących do dalszych badań asocjacyjnych z cechami użytkowymi świni, poszukiwania fizjologicznych podstaw zróżnicowanego funkcjonowania mózgu u samic i samców, jak również powiązań ze stanami patologicznymi dotykającymi ten organ. Uzyskane wyniki charakteryzują się również potencjałem do analiz u ludzi, ze względu na biomedyczne znaczenie świni domowej jako gatunku modelowego, m.in. układu nerwowego.