Przejdź do treści

Krajowy Bank Materiałów Biologicznych

Logo KBMB

Krajowy Bank Materiałów Biologicznych został utworzony w 2014 roku w Instytucie Zootechniki PIB w celu ochrony ex situ zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Zgromadzony w KBMB materiał biologiczny od ras objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych oraz zwierząt o wybitnych cechach produkcyjnych i hodowlanych stanowi rezerwową pulę genów na wypadek pojawienia się czynników zagrażających bioróżnorodności populacji zwierząt. Zastosowanie kriokonserwacji materiału genetycznego pozwala na racjonalne sterowanie rozrodem oraz w sposób istotny wpływa na postęp hodowlany i zachowanie genetycznie uwarunkowanej różnorodności. Dzięki tej metodzie mamy możliwość gromadzenia i przechowywania przez nieograniczony czas materiału biologicznego zwierząt gospodarskich w postaci gamet męskich, żeńskich i zarodków. Wykwalifikowana kadra pracowników naukowych Instytutu Zootechniki PIB wykorzystując swój wieloletni dorobek naukowy i doświadczenie, realizuje zadania KBMB w zakresie ochrony ex situ rodzimych ras, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2008 roku (Dz.U. z 2008 r., nr. 108, poz. 691). W związku z powyższym, kriokonserwacja materiału biologicznego zwierząt gospodarskich w KBMB odbywa się według najnowszych standardów stosowanych technologii, co gwarantuje najwyższy poziom.
https://kbmb.izoo.krakow.pl