Przejdź do treści

Zakład Hodowli Trzody Chlewnej (ZHTCh)


 • metody oceny wartości genetycznej i użytkowej świń, 
 • doskonalenie i wykorzystanie metod biometrycznych, służących poprawie wartości hodowlanej i użytkowej świń, 
 • zależności między cechami funkcjonalnymi a produkcyjnymi, 
 • ocena polimorfizmu i ekspresji genów ważnych gospodarczo cech produkcyjnych u świń, 
 • czynniki genetyczne determinujące jakość produktów pochodzenia zwierzęcego. 
 • ocena wartości genetycznej i użytkowej świń i publikacji wyników, 
 • przetwarzanie danych dotyczących wyników oceny użytkowości świń, 
 • prowadzenie rejestrów dla świń. 
 • gromadzenie danych i administrowanie bazami danych, 
 • opracowanie formy dostępu do wyników badań i wyników oceny wartości genetycznej i użytkowej świń. 

Zakład sprawuje nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej (SKURTCh) zlokalizowanych w IZ PIB ZD Pawłowice oraz ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o. o.

 • doskonalenie zasad ochrony ras świń metodami in situ i ex situ z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć biotechnologicznych rozrodu, 
 • reintrodukcja rodzimych i zachowawczych ras świń w geograficzne rejony ich naturalnego pochodzenia, 
 • wykorzystanie metod genetyki molekularnej w badaniach struktury populacji ras objętych ochroną, 
 • ocena jakości produktów uzyskiwanych od zwierząt objętych programem ochrony. 
 • prowadzenie i zarządzanie bazą danych o krajowych zasobach genetycznych świń (monitoring stad), 
 • prowadzenie działalności w zakresie opracowania i nadzór nad realizacją programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (akceptacja stad do uczestnictwa w programie ochrony zasobów genetycznych, prowadzenie dokumentacji), 
 • wydawanie zaświadczeń hodowlanych oraz zaświadczeń o objęciu stad programem ochrony zasobów genetycznych, 
 • współpraca z FAO w zakresie realizacji Światowej Strategii Zachowania Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich, 
 • współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz hodowcami w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, 
 • publikowanie oceny wartości genetycznej świń objętej programami ochrony.