Przejdź do treści

Pismo MRiRW dotyczące projektu dyrektywy wprowadzającego zmiany w zał. III dyrektywy azotanowej w zakresie RENURE

Od dnia 19 kwietnia br. przez 4 tygodnie Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne projektu dyrektywy zmieniającej załącznik III do dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego wprowadzającego możliwość wykorzystania niektórych rodzajów przetworzonego nawozu naturalnego (RENURE).