Przejdź do treści

Rezolucja FAO w sprawie Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Bioróżnorodności dla Wyżywienia i Rolnictwa oraz Globalna Bioróżnorodność po 2020 roku.

  • Bez kategorii

Na stronie FAO https://www.fao.org/3/cb8110en/cb8110en.pdf ukazała się Rezolucja 1/1681, zatytułowana Ochrona i Zrównoważone Użytkowanie Bioróżnorodności dla Wyżywienia i Rolnictwa oraz Globalna Bioróżnorodność po 2020 roku.

Rezolucja jest zbiorową deklaracją delegatów uczestniczących w 18. Sesji Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa FAO, która odbyła się w dniach 27 września-1 października 2021 roku.

W sesji uczestniczyła delegacja polska złożona z jedenastu osób, reprezentujących poszczególne obszary bioróżnorodności (zwierzęta gospodarskie, rośliny uprawne, lasy, organizmy wodne, mikroorganizmy i bezkręgowce), w tym Krajowego Koordynatora ds. zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich – dr Grażynę Polak z Instytutu Zootechniki PIB.

Uzgodniona na koniec posiedzenia 18. Sesji CGRFA Rezolucja mówi: Rada, po rozpatrzeniu sprawozdania z XVIII. Zwykłej Sesji Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa;

Przypominając, że Komisja pełni rolę koordynatora i zajmuje się kwestiami działań sektorowych i międzysektorowych związanych z ochroną i zrównoważonym użytkowaniem zasobów genetycznych, istotnych dla wyżywienia i rolnictwa, w tym ich ochroną i zrównoważonym użytkowaniem oraz sprawiedliwym podziałem korzyści pochodzących z ich wykorzystania;

Odnotowując wizję Komisji dotyczącą doceniania i ochrony różnorodności biologicznej dla wyżywienia i rolnictwa oraz promowania jej wykorzystania w celu wspierania globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju dla obecnych i przyszłych pokoleń, jej dążenie do powstrzymania utraty zasobów genetycznych oraz do zapewnienia światowego bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju poprzez promowanie ochrony i zrównoważonego użytkowania, w tym wymiany, oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z ich użytkowania;

Uznając znaczenie Globalnych Planów Działania (GPA) Komisji i innych narzędzi jako dobrowolnych ram działania na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym;

Przypominając znaczenie Międzynarodowego Traktatu o Zasobach Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa (ITPGRFA) oraz jego wsparcia dla ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa oraz sprawiedliwego podziału korzyści płynących z ich użytkowania;

Doceniając ważną pracę Komisji w zakresie opracowywania celów i wskaźników dotyczących zasobów genetycznych dla wyżywienia i rolnictwa w kontekście monitorowania realizacji GPA Komisji oraz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) oraz opracowania Konwencji o Różnorodności Biologicznej (CBD) po 2020 roku;

Odnotowując, że sektorowe GPA oraz inne narzędzia Komisji, a także strategia FAO dotycząca uwzględniania różnorodności biologicznej w sektorach rolnictwa oraz plan działania na lata 2021-2023 dotyczący jej realizacji, wnoszą istotny wkład w wysiłki na rzecz zrównoważonego użytkowania i ochrony różnorodności biologicznej oraz dzielenia się korzyściami wynikającymi z ich użytkowania;

Podkreślając znaczenie wzajemnego wspierania się przyjętych przez Komisję GPA i ram różnorodności biologicznej na okres po 2020 roku, a także potrzebę ścisłego kontrolowania wdrażania różnych instrumentów, w celu uniknięcia powielania:

  1. ponownie wskazuje, aby FAO, Komisja i ITPGRFA, w ramach swoich uprawnień, przyczyniły się do opracowania i wdrożenia globalnych ram różnorodności biologicznej na okres po 2020 roku, które są obecnie opracowywane pod auspicjami CBD;
  2. Zwraca się do wszystkich członków Komisji o przekazanie Otwartej Grupie Roboczej CBD post-2020 planu strategii dla różnorodności biologicznej po 2020 roku, a także zwraca się do Konferencji Stron CBD o przyjęcie globalnych ram po 2020 roku, dotyczących:

a. uznania znaczenia zrównoważonego wykorzystania składników różnorodności biologicznej na potrzeby wyżywienia i rolnictwa jako wkładu do ochrony i odtworzenia różnorodności biologicznej,
b. uwzględnienia szczególnego charakteru różnorodności biologicznej w rolnictwie, w szczególności zasobów genetycznych dla wyżywienia i rolnictwa, jej charakterystycznych cech i problemów wymagających odrębnych rozwiązań,
c. uwzględnia globalnego planu działań na rzecz różnorodności biologicznej dla wyżywienia i rolnictwa, ITPGRFA oraz innych instrumentów związanych z ochroną i zrównoważonym użytkowaniem zasobów genetycznych na potrzeby wyżywienia i rolnictwa, wynegocjowanych i opracowanych pod egidą FAO.

3. Zachęca FAO do zajęcia wiodącej pozycji we wdrażaniu działań na rzecz różnorodności biologicznej po 2020 roku, w kwestiach objętych jej mandatem oraz do ścisłej współpracy w tym celu z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym, instytucjami badawczymi, organizacjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi, ludami tubylczymi i społecznościami lokalnymi oraz sektorem prywatnym w celu uniknięcia powielania działań i zwiększenia skuteczności.

4. Zachęca sektor prywatny do wspierania realizacji GPA Komisji oraz zachęca darczyńców do wspierania wysiłków na rzecz osiągnięcia SDGs, w szczególności celu 2.5 dotyczącego różnorodności genetycznej, z uwzględnieniem napotykanych wyzwań przez kraje rozwijające się i kraje o gospodarkach w okresie przejściowym.

5. Wzywado wsparcia wysiłków FAO na rzecz rozwoju działań w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania bioróżnorodności na potrzeby wyżywienia i rolnictwa w krajach rozwijających się, w tym pomocy dla drobnych rolników poprzez współpracę południe-południe i współpracę trójstronną.

6. Zaprasza Członków do:

a. wspólnego działania z sektorowymi Światowymi Planami Komisji, Ramowymi Działaniami na rzecz Bioróżnorodności dla Wyżywienia i Rolnictwa oraz instrumentami prawnymi oraz krajowymi i regionalnymi planami dotyczącymi rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa i akwakultury, różnorodności biologicznej, zmiany klimatu, bezpieczeństwa żywnościowego, wyżywienia i zdrowia oraz z innymi odpowiednimi sektorami,
b. w stosownych przypadkach aktywnego wspierania, zgodnie z krajowymi priorytetami i możliwościami, przekształcenia w bardziej wydajne, integracyjne, odporne systemy rolno-spożywcze, które promują zrównoważone użytkowanie, ochronę i odbudowę różnorodności biologicznej w obszarze wyżywienia i rolnictwa, w tym zasobów genetycznych, włączając rolników, hodowców i pasterzy, producentów leśnych, rybactwo czy akwakultury; oraz biorąc pod uwagę wkład i potrzeby kobiet, ludów tubylczych i społeczności lokalnych,
c. rozważenia propozycji finansowania bioróżnorodności dla wyżywienia i rolnictwa, w tym zasobów genetycznych, zgodnie z ich krajowymi priorytetami, w stosownych przypadkach, poszukując finansowania z różnych źródeł, w tym Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska, Zielonego Funduszu Klimatycznego oraz innych mechanizmów i warunków finansowania.

Przyjęta 4 grudnia 2021 roku.