Przejdź do treści

„Przetwórstwo surowców pochodzących od kóz, w tym ras rodzimych, w małych przetwórniach i serowarniach”, Wrocław, 13-14 września 2021 r.

  • Bez kategorii
Logotypy UE, KSOW, IZ, PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konferencja, zorganizowana w ramach operacji, pt. „Przetwórstwo surowców pochodzących od kóz, w tym ras rodzimych, w małych przetwórniach i serowarniach”, skierowana była do hodowców i przetwórców zajmujących się hodowlą ras zachowawczych w tym głównie kóz rasy karpackiej i sandomierskiej, doradców rolniczych, pracowników Regionalnych Związków Hodowców Owiec i Kóz oraz pracowników naukowych.

W Konferencji wzięło udział 48 osób z województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i świętokrzyskiego.
W pierwszym dniu konferencja odbyła się w trybie stacjonarnym, zorganizowana w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, trwała 9 godzin.

Po przywitaniu uczestników i oficjalnym rozpoczęciu głos zabrał Sylwester Wańczyk – serowar, który prowadził warsztaty serowarskie w I etapie operacji. W swoim wystąpieniu podsumował warsztaty serowarskie, przypomniał o najważniejszych punktach prac, jakie osiągnęli ich uczestnicy, a także zaprezentował sery z mleka koziego, wyprodukowane przez uczestników: „Karpatek” oraz „Pajdę karpacką”.

W kolejnym wystąpieniu, dr inż. Jacek Sikora omówił zagadnienie dobrostanu małych przeżuwaczy. Z uwagi na to, że prelegent ma na bieżąco kontakt z hodowcami kóz rasy karpackiej, problematyka w prezentacji omawiana była na przykładach stad, budynków i gospodarstw uczestników konferencji.

Po przerwie kawowej, głos zabrała dr hab. Aldona Kawęcka, prof. IZ PIB. Prelegentka, jako koordynator do spraw ochrony zasobów genetycznych owiec i kóz, przybliżyła słuchaczom problematykę ochrony bioróżnorodności małych przeżuwaczy oraz zasady funkcjonowania Programów ochrony zasobów genetycznych małych przeżuwaczy.

Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji nt. „Aspektów żywienia wspomagających produkcję wysokiej jakości surowców zwierzęcych”. Specjalista do spraw żywienia małych przeżuwaczy Mariusz Dobies przybliżył zagadnienia związane z prawidłowym żywieniem i jego wpływem na produkcyjność, behawior oraz zdrowotność kóz.

W kolejnym wykładzie, dotyczącym jakości surowców, mleka i mięsa, pozyskiwanych od kóz, prof. dr hab. Emilia Bagnicka zaprezentowała wiele aspektów bogatej tematyki. Każdy z prezentowanych surowców opisany został zarówno pod kątem historycznego pochodzenia i wykorzystania oraz specyficznych właściwości jak i składu chemicznego, a także konkretnego zastosowania jako produktu spożywczego.

Po zakończeniu pierwszego panelu wykładów nastąpiła dyskusja. Zadawanych było wiele pytań, na które specjaliści udzielali obszernych odpowiedzi.

Po obiedzie, prof. dr hab. Jarosław Kaba wygłosił wykład na temat profilaktyki weterynaryjnej w chowie i hodowli kóz. Dużą część swego wystąpienia poświęcił na zagadnienia związane z problemami zwalczania pasożytów i zapobiegania reinfekcji. Rozszerzenie tematu wykładu wynikło z wcześniejszej dyskusji i pytań od hodowców. Propozycja Profesora Jarosława Kaby, odnośnie indywidualnego monitorowania stanu zarobaczenia stad, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem.

Hodowcy kóz coraz śmielej podejmują kroki w kierunku wytwarzania i sprzedaży własnych produktów. W związku z tym, mgr Izabela Michniewicz przybliżyła zagadnienia związane z organizacją małej przedsiębiorczości w obrębie rolnictwa. Hodowcy mogli się dowiedzieć, jaki rodzaj działalności gospodarczej będzie najkorzystniejszy w realizacji w ich gospodarstwie.

Kolejny, a zarazem ostatni wykład, wygłoszony przez dra inż. Pawła Radomskiego, dotyczył certyfikacji produktów pochodzenia zwierzęcego. Omawiana tematyka splotła się z informacjami z poprzedniego wykładu, gdyż działania dotyczące promocji oraz informujące o unikalności i wysokiej jakości produktów – czyli certyfikacja – pozytywnie wpływają na osiągane korzyści z działalności gospodarczej w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta i przetwarzających pochodzące od niech produkty.

Po dyskusji prowadzący podsumował Konferencję i tym samym nastąpiło zakończenie pierwszego dnia konferencji.

Kolejnego dnia, o godzinie 9.00, uczestnicy udali się na wizytę terenową w gospodarstwach i przetwórniach wytwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego. Z uwagi na wielkość wizytowanych gospodarstw, zostali podzieleni na dwie grupy.

W Klecinie, gdzie rolnicy odwiedzili gospodarstwo ekologiczne, zaprezentowana została hodowla kóz, serowarnia i dojrzewalnia serów. Hodowcy zapoznali się z wyrobami oraz z zasadami sprzedaży w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Właścicielka gospodarstwa przekazała uczestnikom praktyczne informacje na temat prowadzenia tego typu działalności rolniczej. W gospodarstwie został przygotowany posiłek dla uczestników wizyty, a także degustacja produktów wytworzonych z mleka koziego pochodzącego z wizytowanego gospodarstwa.

Następnym punktem wizyty terenowej była ubojnia małych przeżuwaczy w Rudnicy. Właściciel oprowadził uczestników po zakładzie, omawiając cały proces technologiczny oraz podzielił się obszerną wiedzą na temat rynku mięsa owczego oraz koziego na terenie Dolnego Śląska. W trakcie wizyty wywiązała się dyskusja na temat dróg budowania rynku mięsa koziego i przetworów z koźlęciny. Po wizycie uczestnicy zjedli przygotowany posiłek, w trakcie którego serwowane były wędliny własnej produkcji.

Obie grupy wróciły do Wrocławia około godziny 18.00, gdzie odbyło się podsumowanie Konferencji.