Przejdź do treści

Genetyka populacyjna zespołów chrząszczy saproksylicznych w lasach chronionych i gospodarczych

Numer umowy: UMO-2021/43/B/NZ9/00991
Przyznana kwota: 1 999 645 zł
Czas realizacji: 28.09.2022 – 27.09.2027

Cel projektu

Określenie jak polimorfizm genetyczny populacji chrząszczy saproksylicznych zmienia się w lasach o różnej jakości siedlisk i ilości mikrosiedlisk. Chcemy otrzymać informację, w jaki sposób czas trwania ochrony pozwala na zachowanie wysokiej zmienności genetycznej populacji chrząszczy saproksylicznych. Dodatkowo,  dowiemy się, jak przestrzenne rozmieszczenie odpowiednich płatów determinuje dynamikę meta-populacji chrząszczy saproksylicznych. Następnie sprawdzimy, jak odległość do ostoi w starodrzewach zmniejsza polimorfizm genetyczny populacji chrząszczy saproksylicznych. Planujemy zbadać, jaki jest wpływ cech, takich jak specjalizacja, liczebność i filogeneza, na genetykę populacji chrząszczy saproksylicznych. Planujemy zebrać wybrane gatunki saproksylicznych chrząszczy z wielu stanowisk w starodrzewach, lasach chronionych i użytkowanych gospodarczo. Pobieranie próbek skoncentruje się na polskich lasach, ponieważ w tym kraju wciąż istnieją lasy puszczańskie, znane jako ostoje reliktowych gatunków chrząszczy związanych z martwym drewnem. Zgromadzone chrząszcze zostaną poddane genotypowaniu przy użyciu technologii sekwencjonowania nowej generacji i nowoczesnej bioinformatyki, co pozwoli na opis polimorfizmu molekularnego. Powiążemy dane genetyczne z informacjami o warunkach środowiskowych w miejscach pobrania prób oraz z cechami gatunków.

Rezultaty

Wyniki proponowanego projektu będą o szerokim znaczeniu dla dziedzin genetyki krajobrazu, ekologii molekularnej lub ochrony różnorodności biologicznej, a także dla dziedzin specyficznych, takich jak entomologia i leśnictwo. Liczymy, że informacje na temat czynników środowiskowych i cech gatunkowych wpływających na polimorfizm genetyczny populacji saproksylicznych chrząszczy pobudzą naukowców do nowych pomysłów badawczych. Obszerny zbiór próbek tkanek i DNA oraz dane sekwencyjne wygenerowane w ramach projektu posłużą jako cenne źródło dla międzynarodowej społeczności badawczej w dziedzinie biologii i leśnictwa. Wiele organizmów saproksylicznych przeżywa kryzys bioróżnorodności, podczas gdy inne powodują poważne problemy w leśnictwie. Aby rozwiązać powyższe problemy badawcze, udostępnimy nasze wyniki również służbom i organizacjom zajmującym się ochroną przyrody oraz administracji leśnej. Spodziewamy się, że ten projekt umożliwi odpowiednie planowanie ochrony zagrożonych taksonów i skuteczne zarządzanie gatunkami o masowych pojawach.