Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Pankowskiego, Balice – 28 listopada 2023 roku (godz. 10.00)

  • Bez kategorii

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego zawiadamia, że
28 listopada 2023 roku, o godzinie 1000, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:

mgr. inż. Mateusza Pankowskiego

Tytuł pracy: ,,Status zdrowotny wymienia krów utrzymywanych na ściółce ze stałych frakcji gnojowicy z dodatkami mineralnymi”.

Promotor pracy:
dr hab. Piotr Wójcik, prof. IZ PIB – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Promotor pomocniczy:
dr Wojciech Krawczyk – Instytut Zootechniki­ – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

Recenzenci:
dr hab. Witold Chabuz, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Publiczna obrona zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z przekazaniem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTAxMTAxNzAtZGM1NC00MDk2LWJhY2QtMzA4YjQyMjAzNzNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b97ed28-5003-422a-8c9e-7a4a639e3f23%22%2c%22Oid%22%3a%22b5581746-3f62-4ed1-93b6-fd369f699d10%22%7d

Praca wraz z recenzjami została wyłożona do wglądu w Bibliotece Instytutu Zootechniki PIB, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice.
Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej dostępne są na stronie internetowej Instytutu w zakładce „działalność naukowa/postępowania awansowe”.