Przejdź do treści

18. Sesja Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa FAO

Bioróżnorodność w aspekcie wyżywienia i rolnictwa jest jednym z najważniejszych tematów gospodarczych. Tysiące gatunków i ich zmienność genetyczna są niezbędne do przystosowania się do zmieniających się warunków, w tym zmian klimatycznych. W tym aspekcie niezwykle ważne są działania Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa FAO, której członkami jest 178 krajów, w tym Polska. Komisja jest jedynym międzyrządowym forum, które zajmuje się pełnym zakresem zagadnień dotyczących zasobów genetycznych na ziemi, promując ich zrównoważone wykorzystanie dla bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju.

Celem Komisji jest osiągnięcie światowego konsensusu w sprawie równoważonego użytkowania i ochrony wszystkich zasobów genetycznych na ziemi oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści płynących z ich użytkowania. Komisja inicjuje, nadzoruje i kieruje przygotowaniem globalnych sektorowych i międzysektorowych analiz stanu różnorodności biologicznej w poszczególnych sektorach, ich zastosowań, czynników przyczyniających się do ich erozji oraz wyzwań i możliwości związanych z ich ochroną i wykorzystaniem w zrównoważony sposób.

W 18. Sesji Komisji wzięła udział delegacja Polska złożona z przedstawicieli obszaru tematycznego lasów, roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych. Rozpatrywanych i zatwierdzanych było łącznie 28 stanowisk regionu europejskiego – ERG/UE (9 o charakterze międzysektorowym; 4 dotyczyły zasobów genetycznych roślin, 2 zwierząt gospodarskich, 3 leśnych zasobów genetycznych, 3 wodnych zasobów genetycznych, 3 różnorodności biologicznej mikroorganizmów i bezkręgowców, 1 przyszłej organizacji pracy międzysesyjnej Komisji, 1 osiągnięć na innych forach i 1 współpracy z międzynarodowymi instrumentami i organizacjami. Polska odpowiedzialna była za przygotowanie stanowisk Regionu Europy dotyczących zasobów genetycznych zwierząt (punkt 10 agendy), zasobów leśnych, wodnych, roślinnych i przyszłej organizacji prac FAO.
Za koordynację i przygotowanie stanowiska dotyczącego zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich – Implementation of the Global Plan of Action for Animal Genetic Resources odpowiedzialna była ze strony polskiej dr Grażyna Polak. Posiedzenie Komisji poprzedzone było szeregiem spotkań w ramach Koordynacji państw Unii Europejskiej, a następnie wszystkich państw Regionu Europejskiego.

Zasoby genetyczne zwierząt – punkt 10. agendy

Polska poprowadziła spotkania koordynacyjne ERG w dniu 22 i 24 września, oraz w trakcie sesji, przygotowując wstępnie projekt stanowiska Unii Europejskiej i biorąc udział w dyskusji nad merytorycznymi i językowymi sformułowaniami w stanowiskach. Stanowisko zostało uzgodnione i przyjęte jako stanowisko ERG.  Polska wygłosiła stanowisko na sesji plenarnej i wzięła udział w dyskusji z innymi regionami w celu osiągnięcia konsensusu co do wytycznych dla Komisji FAO dla dalszych prac podejmowanych w tym obszarze.

W obszarze zasobów genowych zwierząt gospodarskich poparto kontynuację prac związanych z realizacją Światowego Planu Działań dla zasobów genetycznych zwierząt i dalsze działania wspierające zachowanie, w stosownych przypadkach, zasobów genetycznych zwierząt za pomocą metod in vivo lub in vitro oraz kontynuowanie współpracy szczególnie między krajami członkowskimi Komisji FAO, a także dalsze podnoszenie świadomości na temat znaczenia zasobów genetycznych zwierząt i roli zwierząt gospodarskich dla usług ekosystemowych oraz zachęcanie innych krajów do tworzenia krajowych i regionalnych strategii zrównoważonego wykorzystywania zwierząt gospodarskich, w tym transformacji systemów żywnościowych w kierunku większego zrównoważenia dla lepszego sprostania przyszłym wyzwaniom, zgodnie z 2 strategicznym obszarem priorytetowym Globalnego Planu Działań.  Zwrócono uwagę na przegląd realizacji Globalnego Planu Działań na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierząt, wykorzystanie Światowej Bazy Danych DAD IS i szczegółową analizę czynników wpływających jej aktualizacje, status i trendy zasobów genetycznych zwierząt, projekt praktycznego przewodnika na temat innowacji w obrębie kriokonserwacji i projekt praktycznego przewodnika po genomicznej charakterystyce zasobów genetycznych zwierząt.

Wszystkie zdjęcia oraz dokumenty i raport końcowy dostępne są na stronie:
https://www.flickr.com/photos/faonews/albums/72157719917657741/page2
https://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/en/c/1414719/