Przejdź do treści

Przyznanie kategorii A+ Instytutowi Zootechniki PIB

Z satysfakcją informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki, Instytut Zootechniki PIB otrzymał najwyższą kategorię naukową, to jest kategorię A+ (poziom wiodący), przyznaną na lata 2022-2025, w obrębie dyscypliny Zootechnika i rybactwo.

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki ewaluacji jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN). Instytut Zootechniki PIB otrzymał najwyższą  kategorię A+ (wcześniej posiadał kategorię B), co oznacza, że poziom badawczo-naukowy IZ PIB został uznany za wiodący w skali kraju. Kompleksową ocenę jednostek naukowych wykonał KEN, analizując ich osiągnięcia w obrębie poszczególnych dyscyplin, za lata 2017-2021, w ramach następujących kryteriów:

  1. poziom naukowy prowadzonej działalności  – artykuły naukowe, monografie, redakcja monografii i autorstwo rozdziałów w monografiach, patenty na wynalazki.
  2. efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych – wielkość środków pozyskanych na projekty badawcze, komercjalizacja wyników badań, prace naukowe na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki
  3. wpływ działalności naukowo-badawczej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

W efekcie przeprowadzonej ewaluacji każdemu ocenianemu podmiotowi przyznana została kategoria A+, A, B+, B lub C w dyscyplinie, gdzie A+ jest kategorią najwyższą, a C – najniższą  (A+ – poziom wiodący, A – poziom bardzo dobry, B – poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności, C – poziom niezadowalający). Kategoria, przyznana danemu podmiotowi, warunkuje jego pozycję w systemie  nauki i szkolnictwa wyższego, zależą od niej liczne uprawnienia danej jednostki, między innymi w zakresie nadawania stopni naukowych. Kategoria jest także składową algorytmu, na podstawie którego obliczana jest wysokość subwencji na utrzymanie potencjału badawczego jednostki. Prestiżową kategorię A+ otrzymały nieliczne jednostki, spośród tych spełniających wymagania kategorii A, w ramach danej dyscypliny. Dodatkowo, poddane zostały one ocenie eksperckiej, która miała na celu wyłonienie, spośród jednostek z kategorią A, tych wyróżniających się szczególnie wysokim poziomem działalności i międzynarodowym zasięgiem prowadzonych badań naukowych.