Przejdź do treści

Spotkanie z PIWet PIB dotyczące współpracy naukowej – Balice, 13 listopada 2023 roku

Dnia 13 listopada 2023 roku, w Instytucie Zootechniki PIB odbyło się spotkanie przedstawicieli Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach z pracownikami naukowymi naszej jednostki. W trakcie owocnej dyskusji omówiono możliwości podjęcia intensywnej współpracy naukowej w ramach kilku istotnych, dla krajowej produkcji zwierzęcej i weterynarii, zagadnień.

Określono zakres wspólnych działań w odniesieniu do takich obszarów badawczych, jak: polimorfizm białka prionowego oraz genetyczna wrażliwość jeleniowatych na przewlekłą chorobę wyniszczającą (CWD), identyfikacja markerów molekularnych związanych z opornością owiec i kóz na zakażenia lentiwirusami małych przeżuwaczy (SRLV), poszukiwanie markerów molekularnych związanych z opornością świń na zakażenie wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), ryzyko transmisji alkaloidów pirolizydynowych i chinolizydynowych z pasz do tkanek zwierzęcych, analiza ryzyka występowania substancji przeciwbakteryjnych w tkankach zwierzęcych, nawozach organicznych, jak również ich transferu do środowiska gleby, poszukiwanie skutecznych, alternatywnych (naturalnych) metod zwalczania kokcydiozy w produkcji drobiarskiej i ograniczania stosowania substancji przeciwbakteryjnych w odchowie zwierząt gospodarskich.