Przejdź do treści

Szkolenie dla doradców i opiekunów gospodarstw demonstracyjnych w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”

Szkolenie dla doradców i opiekunów gospodarstw demonstracyjnych w ramach poddziałania 1.2.
„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych.

W dniu 27 kwietnia br., w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, miało miejsce szkolenie dla doradców rolniczych oraz opiekunów gospodarstw demonstracyjnych i koordynatorów projektu, w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych.

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, finansowanego ze środków z działania „Współpraca” prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem realizacji projektu jest utworzenie pokazowych gospodarstw demonstracyjnych zajmujących się chowem i hodowlą bydła mięsnego oraz wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych narzędzi i rozwiązań wspierających utrzymanie i użytkowanie zwierząt.

Szkolenie, zorganizowane przez Zakład Hodowli Bydła Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, otworzył dyrektor Ośrodka – Dominik Pasek. W szkoleniu udział wzięło około trzydziestu doradców i opiekunów gospodarstw demonstracyjnych z województw: małopolskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego, a także liderzy konsorcjum z CDR w Brwinowie i pracownicy Zakładu Hodowli Bydła.

Dyrektor MODR, D. Pasek wita uczestników szkolenia i organizatorów

Moderator i prowadzący szkolenie, dr hab. Piotr Wójcik, prof. IZ PIB, będący jednocześnie kierownikiem zespołu opiekunów naukowych w projekcie, zapoznał uczestników z aktualnymi sprawami organizacyjnymi związanymi z przygotowaniem gospodarstw do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań wspierających chów i hodowlę bydła mięsnego oraz przeprowadzenia pokazowych demonstracji dla odwiedzających gospodarstwa grup hodowców, rolników, uczniów szkół rolniczych i zootechników. Uczestnicy szkolenia wysłuchali także wykładów Profesora dotyczących krzyżowania międzyrasowego i jego efektów produkcyjnych w stadach bydła oraz rozwiązań rolnictwa precyzyjnego dedykowanych dla gospodarstw zajmujących się chowem i hodowlą bydła mięsnego. Wykłady poparte były licznymi przykładami z praktyki rolniczej.

Wykładowca dr hab. P. Wójcik , prof. IZ PIB
Wykładowca dr inż. G. Skrzyński

Podczas prezentacji dr. inż. Grzegorza Skrzyńskiego pt. „Praca hodowlana w gospodarstwie utrzymującym bydło mięsne” oraz „Rozród bydła i zarządzanie rozrodem” słuchacze zapoznali się z rasami bydła mięsnego utrzymywanego w kraju oraz z ich cechami predysponującymi je do różnych form użytkowania i opasu, jak również prowadzeniem rozrodu i wykorzystaniem technik wspierających rozród bydła w stadach bydła mięsnego.

W następnych wykładach wygłoszonych przed dr. inż. Bartosza Szymika pt. „Systemy utrzymania bydła”, „Systemy zarządzania stadem bydła mięsnego” oraz „Zasady BHP w hodowli bydła mięsnego” opiekunowie gospodarstw zapoznali się z możliwościami i różnymi systemami utrzymania bydła zależnymi od możliwości gospodarstw i hodowanej rasy, programami do zarządzania stadem oraz zasadami bezpiecznej pracy przy obsłudze zwierząt.

Wykładowca dr inż. B. Szymik
Wykładowca dr hab. A. Radkowski

W kolejnym wykładzie, przeprowadzonym przez dr. hab. Adama Radkowskiego, prof. UR w Krakowie poruszona została szczegółowo tematyka nowoczesnego zarządzania pastwiskami, w tym nowoczesnego zarządzania nim, prowadzenie prac pielęgnacyjnych oraz nawożenia i odnowy.

W części praktycznej szkolenia, zaprezentowanej przez firmę Farm Innovations, pokazano system do chipowania bydła wraz z aplikacją monitorującą aktywność i temperaturę zwierząt. Przedstawiciela firmy Gallagher Polska – Agro Complex zaprezentowali system elektrycznych wygrodzeń kroczących przeznaczony do kwaterowego wypasu bydła. Słuchacze mieli możliwość osobiście poćwiczyć montaż takich wygrodzeń.

Prezentacja firmy Farm Innovations    
Przedstawiciel firmy AgroComplex
Pokaz montażu wygrodzeń kroczących – przedstawiciel firmy
Pokaz montażu wygrodzeń kroczących – szkolący

Część wykładową szkolenia zakończyła prezentacja dr inż. Agaty Karpowicz, dotycząca żywienia bydła mięsnego oraz zabiegów profilaktycznych, zootechnicznych i weterynaryjnych przeprowadzanych w stadach mięsnych. Szkolenie w późnych godzinach popołudniowych zakończyły warsztaty i prace organizacyjne związane z realizacją demonstracji w gospodarstwach.

Wykładowca dr inż. A. Karpowicz
Prace organizacyjne w podzespołach