Przejdź do treści

Działanie Współpraca: Doskonalenie polskiej populacji kur nieśnych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych i biotechnologicznych

zdjęcie kur zielononóżek
Logo UE_PROW 2014-20
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pod nazwą
„Doskonalenie polskiej populacji kur nieśnych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych i biotechnologicznych”,
mająca na celu poprawę konkurencyjności polskich zestawów kur nieśnych poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod hodowlanych,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytut Zootechniki PIB jest liderem operacji pod nazwą Doskonalenie polskiej populacji kur nieśnych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych i biotechnologicznych.

Operacja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie Współpraca (M16).

Numer umowy: 00038.DDD.6509.00101.2019.06

Czas trwania: 2021.04.21 – 2022.12.31

Wartość pomocy: 2 044 742,00 PLN

Podmiot realizujący: Grupa operacyjna Gendrob.

Beneficjenci (konsorcjum):
Instytut Zootechniki PIB (lider)
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu
Zarodowa Ferma Kur „Rszew” Sp. z o.o.

Cel projektu: Podstawowym celem projektu jest udoskonalenie genetyczne populacji polskich kur nieśnych, tak aby polscy hodowcy mogli pozostać konkurencyjni na rynku krajowym i zagranicznym. W Zarodowej Fermie Kur „Rszew” utrzymywanych jest pięć populacji – rodów. Jest to około 9500 indywidualnie oznakowanych ptaków, na których prowadzona jest praca hodowlana (selekcja).

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie celów szczegółowych, w tym opracowanie prototypowych rozwiązań nowego systemu informatycznego wspomagającego hodowlę zarodową kur. Nowe narzędzie informatyczne powinno mieć zaimplementowaną nowszą metodę BLUP – model zwierzęcia do oceny wartości genetycznej drobiu, z uwzględnieniem szerszego wachlarza cech użytkowych wraz z możliwością definiowania wag ekonomicznych na poziomie szacowania łącznej wartości hodowlanej. Ponadto system powinien zapewniać użytkownikowi kontrolę poziomu inbredu. Będzie to pomocne w procesie tworzenia stadek selekcyjnych, w którym zostanie wykorzystana zarówno łączna wartość hodowlana, stopień pokrewieństwa osobników oraz dobre praktyki. Wykorzystanie tego narzędzia ma sens w przypadku wiarygodnej rejestracji cech użytkowych, co będzie oznaczało przejście z systemu ściółkowego hodowli na system klatkowy. Wymaga to użycia inseminacji w rozrodzie ptaków. Uwarunkowania biologiczne z tym związane narzucają opracowanie metody schładzania nasienia, która pozwoli na krótkotrwałe jego przechowywanie. Równoległe opracowanie  rozcieńczalnika do nasienia umożliwi redukcję liczby kogutów (oprócz stadek selekcyjnych), a opracowanie krioprotektantu niezbędnego w procesie zamrażania nasienia uczyni możliwym utworzenie jego banku.

Strona internetowa: gendrob.pl

fot. Marta Pasternak/arch. IZ PIB