Przejdź do treści

Działanie Współpraca: Przyjazna dla klimatu polska wołowina i wieprzowina wysokiej jakości

grafika GHG na tle krów
Logo UE_PROW 2014-20
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pod nazwą
„Przyjazna dla klimatu polska wołowina i wieprzowina wysokiej jakości”,
mająca na celu opracowanie założeń, wdrożenie oraz praktyczną weryfikację metod redukujących emisję gazów cieplarnianych
oraz zwiększających sekwestrację węgla w rolnictwie,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytut Zootechniki PIB jest partnerem operacji pod nazwą Przyjazna dla klimatu polska wołowina i wieprzowina wysokiej jakości.

Operacja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie Współpraca (M16).

Numer umowy:
00042.DDD.6509.00049.2019.07

Czas trwania:
2021.04.21 – 2022.12.31

Wartość pomocy:
3 859 638,70 PLN

Podmiot realizujący:
Grupa operacyjna GHG w produkcji mięsnej.

Beneficjenci (konsorcjum):
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (lider)
Instytut Zootechniki PIB
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
Indywidualne gospodarstwa rolne

Cel projektu:
Celem operacji jest opracowanie założeń, wdrożenie oraz praktyczna weryfikacja metod redukujących emisje gazów cieplarnianych oraz zwiększających sekwestrację węgla w rolnictwie. Opracowany zostanie program komputerowy do doboru metod redukcji i szacowania ich efektywności oraz kosztochłonności (kalkulator efektywności klimatycznej) dla potrzeb certyfikowania systemu produkcji wieprzowiny i wołowiny (QAFP, QMP). Proponowana operacja pozwoli na praktyczne wdrożenie metod produkcji zwierzęcej, redukujących emisje GHG, tak z chowu zwierząt, jak i jego bazy paszowej. Poprzez udział gospodarstw w pionierskim, niskoemisyjnym systemie jakości, możliwe będzie wykazanie wymiernego efektu redukcji emisji na potrzeby międzynarodowej sprawozdawczości. Uzyskane wyniki operacji przyczynią się do upowszechnienia metod niskoemisyjnych w gospodarstwach. Aktualnie w kraju nie funkcjonuje żaden system, czy działanie, bezpośrednio nakierowane na redukcje gazów cieplarnianych w produkcji zwierzęcej. Realizacja pionierskiej operacji stanowić będzie przełom na tym gruncie w wyniku którego powstanie pierwsze takie rozwiązanie w kraju. System obejmie pogłowie ok. 500 DJP oraz ok. 1000 ha UR, utrzymywanych i uprawianych z użyciem metod przeciwdziałających zmianom klimatu. Wdrożenie niskoemisyjnego systemu produkcji wieprzowiny i wołowiny wymaga w pierwszym rzędzie opracowania zwaloryzowanych i dedykowanych do krajowych warunków, praktycznych i wymiernych metod redukcji emisji. Rezultatem takiego podejścia będzie opracowanie i praktyczna weryfikacja w gospodarstwach, katalogu metod redukcji GHG w produkcji żywca wołowego i wieprzowego. Na skutek wspomnianej weryfikacji, opracowany zostanie komputerowy program do kalkulacji efektów i kosztów stosowania niskoemisyjnych metod produkcji, stanowiący jednocześnie zbiór wymagań dla uczestnictwa w systemie i uzyskiwania minimum 20% redukcji emisji GHG.

Strona internetowa:
kalkulatorco2.pl

grafika: krowy GHG, autor Krzysztof Paleczny,
fot. Daniel Quiceno M/Unsplash.com