Przejdź do treści

Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa

Instytut Zootechniki PIB pełni rolę Dodatkowego Partnera KSOW w projekcie „Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa”.

Partner KSOW: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Czas trwania projektu: 01.06.2022 r. – 31.10.2023 r.

Budżet projektu: 637 150,50 zł

Odbiorcy projektu:

Pracownicy naukowi jednostek badawczych, przedstawiciele administracji publicznej, w tym resortów rolnictwa, klimatu i środowiska (MRIRW, MI, MKiŚ,), instytucji kontrolujących gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne (ARiMR, GIOŚ, WIOŚ, PIORIN), samorządów terytorialnych różnych szczebli,  praktyków rolnictwa, w tym producentów rolnych, przedstawicieli izb rolniczych, związków i zrzeszeń producentów, reprezentantów ośrodków badawczych oraz doradztwa rolniczego. 

Opis projektu oraz jego cele:

Rolnictwo – ze względu na znaczny udział w całkowitej emisji gazów cieplarnianych oraz wpływ na ekosystemy – odgrywa istotną rolę w pogłębianiu zmian klimatycznych. Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), przedstawionych w raporcie inwentaryzacyjnym w 2021 r., udział rolnictwa w całkowitej emisji gazów cieplarnianych (wyrażonej w ekwiwalencie CO2) w Polsce wynosi 8,4%. Jest on nieco niższy niż w wielu innych krajach europejskich, co ma związek z oparciem polskiej gospodarki na węglu i dominującym udziałem energetyki w całkowitej emisji. Należy jednak podkreślić, że rolnictwo w Polsce jest źródłem 30,7% krajowej emisji metanu i aż 80,1% krajowej emisji podtlenku azotu. 

Odpowiedzią UE na kryzys klimatyczny jest Europejski Zielony Ład, nowa kompleksowa strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju, obejmująca wszystkie dziedziny życia społecznego, gospodarki i środowiska, której celem jest osiągnięcie przez Wspólnotę w 2050 r. neutralności klimatycznej. Kluczowym elementem EZŁ z perspektywy sektora rolnego są strategia „od pola do stołu” i strategia „na rzecz bioróżnorodności”. Główny celem realizacji strategii jest zagwarantowanie wszystkim Europejczykom świeżej i bezpiecznej żywności, wytwarzanej z zastosowaniem zrównoważonych praktyk

Przełożenie ww. celu  na działania administracyjne wymaga gruntownej analizy problematyki z jednoczesnym opracowaniem optymalnych propozycji rozwiązań. 

Przedmiotem projektu jest powołanie zespołu eksperckiego i organizacja jego prac o charakterze seminaryjno-warsztatowym i studialnym, w celu integracji środowiska ekspertów, w tym naukowców, dla uzyskania wspólnego stanowiska i konkretnych rozwiązań, które odpowiedzą na aktualne problemy rolnictwa związane z dostosowaniem rolnictwa do wymogów środowiskowych i klimatycznych Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ).


Celem powołania zespołu i jego prac o charakterze seminaryjno-warsztatowym i studialnym, jest integracja środowiska ekspertów, w tym naukowców, dla uzyskania wspólnego stanowiska i konkretnych rozwiązań, które odpowiedzą na aktualne problemy rolnictwa związane z dostosowaniem rolnictwa do wymogów środowiskowych i klimatycznych EZŁ.  

Cele szczegółowe: 

  • Opracowanie 5 publikacji, będących kompendium wiedzy i doświadczeń na temat 5 wybranych obszarów rolnictwa w aspekcie ich dostosowania do wymogów środowiskowych i klimatycznych EZŁ, oraz barier i ograniczeń zidentyfikowanych w ich wdrożeniu
  • Upowszechnienie wiedzy opracowanej przez zespół, w zakresie praktycznego przełożenia środowiskowych i klimatycznych aspektów EZŁ na praktykę rolniczą,  które mogą być podstawą do podjęcia decyzji o przyszłych kierunkach działań administracyjnych.  

Tematy seminariów:

  1. Jakość żywności jako kierunek rozwoju rolnictwa UE.
  2. Problematyka marginalizacji i dezagraryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich – problemy strukturalne.
  3. Inteligentne rolnictwo –stan obecny i perspektywy.
  4. Biobezpieczeństwo w produkcji żywności – od etyki do ekonomiki.
  5. Środowiskowe i klimatyczne konsekwencje intensyfikacji, skali i koncentracji produkcji rolniczej.

Dodatkowy partner KSOW:

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Kontakt/ linki do stron partnera:

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
Tel.: 22 864 03 90, fax: 22 864 03 61
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

www.fdpa.org.pl
m.szymanska@fdpa.org.pl 
k.witeska@fdpa.org.pl

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich