Przejdź do treści

„Z rasami rodzimymi szlakiem Wisły od gór do morza”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja pt.: „Z rasami rodzimymi szlakiem Wisły od gór do morza” realizowana jest przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w partnerstwie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

Termin realizacji:
01.06.2022-31.10.2023

Cel operacji:
Rozwój regionalnej oferty turystyczno-kulinarnej, w oparciu o rodzime rasy zwierząt, prezentujące  lokalne dziedzictwo hodowlane i potencjał przetwórczy. Dzięki poprawie wśród uczestników świadomości dotyczącej znaczenia produktu lokalnego i regionalnego pochodzącego od ras rodzimych oraz certyfikacji żywności podniesiona zostanie atrakcyjność obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie ich ogromnego bogactwa przyrodniczego, kulturowego oraz kulinarnego. Dodatkowo dzięki promocji operacji wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z zagadnieniami krótkich łańcuchów dostaw, które umożliwiają drobnym rodzinnym rolniczym przetwórniom zaistnienie na rynku i promocję regionalnego dziedzictwa kulinarnego.

Formy realizacji operacji:

  1. Szesnaście jednodniowych warsztatów edukacyjno-kulinarnych dla 240 osób z 8 województw – po 2 w każdym województwie. Warsztaty odbędą się w obiektach gastronomicznych, zlokalizowanych na szlakach turystyczno-kulinarnych znajdujących się w regionach, w których dostępne są rodzime rasy zwierząt gospodarskich.
  2. Opracowanie  i wydanie publikacji pt. „Dziedzictwo kulinarne polskich ras rodzimych” w nakładzie 500 egzemplarzy. Przedstawione w niej zostanie w ujęcie historycznym powiązanie regionalnej hodowli z rozwojem turystyki i kultury obszarów wiejskich. W pierwszej części opisane będą rasy rodzime zwierząt gospodarskich wraz z przedstawieniem jakości surowca od nich pochodzących. Druga część wydawnictwa będzie zawierała zbiór przepisów na potrawy/produkty możliwe do wykonania z rodzimego surowca, a tam gdzie będzie to możliwe przedstawiony zostanie rys historyczny danej potrawy.  
  3. Ogólnopolska konferencja dla 80 osób podsumowująca zrealizowane warsztaty, na której zaprezentowane zostaną produkty lokalne, dziedzictwo kulturowe, kulinarne i hodowlane z regionów objętych operacją. Prezentacje połączone będą z możliwością degustacji tradycyjnych produktów/potraw wykonanych z surowca pochodzącego z ras rodzimych.
    Podczas konferencji zaprezentowane również zostaną przykłady wykorzystania rodzimego surowca w innych krajach.

Grupa docelowa:
Operacja skierowana jest do mieszkańców województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego. Będą to rolnicy, przedstawiciele/-ki kół gospodyń wiejskich, gastronomi, stowarzyszeń, jednostek samorządowych, nauki, przedsiębiorcy.

Przewidywane efekty:

  1. Uczestnictwo co najmniej 240 osób w warsztatach edukacyjno-kulinarnych, co najmniej 80 osób w konferencji oraz opracowanie i wydanie w nakładzie 500 sztuk publikacji.
  2. Uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności, niezbędnych do rozwoju turystyczno-kulinarnej marki regionu.
  3. Wzrost wiedzy grup docelowych o wysokiej jakości i dostępności produktów lokalnych/tradycyjnych/ekologicznych, pochodzących od ras rodzimych
  4. Skrócenie łańcuchów dostaw, dzięki integracji mieszkańców obszarów wiejskich oraz nawiązanym kontaktom.

Dodatkowym efektem będzie możliwy wzrost pogłowia hodowanych zwierząt rodzimych ras, rozwój potencjału przetwórczego zakładów wraz z wprowadzeniem nowego asortymentu produktów skutkujące utrzymaniem, a nawet wzrostem zatrudniania oraz wzmocnienie więzi gospodarczych i społecznych dzięki funkcjonowaniu podmiotów w sieci produkcyjno-sprzedażowej pod wspólną lokalną marką.

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl
ZOSTAŃ PARTNEREM KRAJOWEJ SIECI OBSZAROW WIEJSKICH

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy