Przejdź do treści

Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem projektu pod nazwą „Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce”.

Okres realizacji:
czerwiec 2021 – kwiecień 2024

Tytuł projektu:
Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce – akronim IAS/EcoSystemCARE

Nazwa programu:
Program Operacyjny „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 na działanie mające na celu „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”

Partnerzy projektu:
Uniwersytet Śląski w Katowicach (lider)
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy
Magurski Park Narodowy
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wartość całkowita: 4 529 239,13 PLN

Dofinansowanie: 3 849 853,20 PLN

  • ze środków MF EOG: 3 272 375,22 PLN
  • z budżetu państwa: 577 477,98 PLN

Wartość zadania IZ PIB:
649 975,00 PLN

Strona internetowa projektu:
iascareproject.us.edu.pl

Cel projektu:
Celem nadrzędnym Projektu pn. “Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce” jest wzmocnienie odporności wybranych ekosystemów, przede wszystkim nadrzecznych i lądowych (leśnych, łąkowych, murawowych), na negatywne skutki zmian klimatu poprzez ich kompleksową ochronę przed inwazyjnymi roślinami obcego pochodzenia, w szczególności gatunkami z rodzaju barszcz (Heracleum spp.), nawłoć (Solidago spp.), rdestowiec (Reynoutria spp.) i niecierpek (n. gruczołowaty Impatiens glandulifera).

Zakres przedmiotowy projektu:

  1. Aktywna ochrona ekosystemów lądowych i nadrzecznych poprzez ograniczanie negatywnego wpływu inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia (IAP – Invasive Alien Plants)
  2. Wypracowanie, doskonalenie i testowanie innowacyjnych metod zwalczania IAP
  3. Wczesna detekcja inwazyjnych gatunków roślin oraz źródeł ich rozprzestrzeniania poprzez podjęcie próby identyfikacji dróg ich rozprzestrzeniania się w ekosystemach / na obszarach objętych Projektem
  4. Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie negatywnego wpływu IAP na rodzimą przyrodę

W ramach prac projektowych Instytut Zootechniki PIB realizuje zadanie pt. „Wykorzystanie wypasów owiec w redukcji występowania roślin inwazyjnych”.

Projekt realizowany jest w Zakładzie Hodowli Owiec i Kóz IZ PIB. Działania obejmują prowadzenie wypasu owiec w dwóch lokalizacjach:

  • Ojcowski Park Narodowy, Obręb Prądnik Korzkiewski (obszar Natura 2000) – stado owiec rasy olkuskiej
  • Cieszyńskie Źródła Tufowe enklawa Morzyk (obszar Natura 2000) – stado owiec rasy polska owca pogórza