Przejdź do treści

Plan operacyjny na lata 2020-2021 „Forum opinii, potrzeb i ograniczeń we wdrażaniu działań ochrony środowiska oraz klimatu w polskim rolnictwie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
realizuje operację: Forum opinii, potrzeb i ograniczeń we wdrażaniu działań ochrony środowiska oraz klimatu w polskim rolnictwie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Plan operacyjny na lata 2020-2021, na podstawie umowy nr KSOW/4/2020/059

Cel operacji

Jednym z priorytetów WPR transponowanych do krajowego PROW, jest ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Problematyka ta jest szczególnie istotna wobec obserwowanego systematycznie wzrostu skali i koncentracji produkcji zwierzęcej, a także celów strategicznych EGD i F2F. Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu wymieniane są tu pośród tzw. dóbr publicznych. Oddziaływania na środowisko naturalne i klimat biogenów, takich jak azot i fosfor, czy emisji amoniaku, GHG i odorów, stają się dziś poważnym wyzwaniem dla produkcji zwierzęcej, tak pod względem stosowanych technologii, jak i kosztochłonności.
Celem podjętej operacji jest zebranie opinii i doświadczeń rolników z wdrażania dotychczasowych zobowiązań na rzecz ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych oraz ustalenie możliwie najłatwiejszych do aplikacji, technik redukcji emisji amoniaku i GHG, a także upowszechnienie wyników badania tych opinii w kręgach administracji państwowej, samorządowej, doradztwa, świata nauki i innych interesariuszy, w tym samych rolników.

Grupa docelowa

Grupy docelowe stanowić będą z jednej strony rolnicy z obszaru całej Polski, którzy wyrazić będą mogli swoje opinie o ograniczeniach i możliwościach ochrony środowiska i klimatu w rolnictwie. Z drugiej strony, prezentacja opracowanych ankiet trafi do 300 interesariuszy, biorących udział w 3 konferencjach, a powiązanych z administracją, nauką, doradztwem, a także bezpośrednio produkcją rolniczą tak na ekstensywnym, jak i intensywnym (BAT) poziomie. Dodatkowo, 100 kolejnych egzemplarzy publikacji, rozesłanych będzie do organów administracji lokalnej oraz samorządowej 16 województw.

Planowane formy operacji

Osiągnięcie założonego celu wymagać będzie ankietyzacji-badania 1700 rolników. Wyniki te zebrane zostaną i przeanalizowane w formie ekspertyzy, przy użyciu metod statystycznych. Uzyskane rezultaty badania, zostaną zaprezentowane i skonsultowane na 3 konferencjach, dedykowanych administracji, doradztwu i nauce oraz dużym, małym i średnim gospodarstwom. Wyniki konsultacji oraz podsumowanie ekspertyzy zawarte będą w opracowanym wydawnictwie/monografii, przeznaczonej dla całego kraju. Ten logiczny ciąg stanowi o całościowym ujęciu problematyki, która winna się przełożyć na kształt przyszłych regulacji, ale również na ich akceptowalność przez samych rolników.

Przewidywane efekty realizacji operacji

Operacja przyczyni się do optymalizacji działań administracji rządowej i lokalnej w zakresie planowania i wdrażania metod ochrony środowiska oraz klimatu w gospodarstwach i na obszarach wiejskich. Rolnicy, znajdujący wyraz swych opinii w kształcie odpowiednich aktów prawnych, mocniej zaangażują się w realizacje celów emisyjnych i wykażą większą ich akceptację. Nie jest wykluczone, że w połączeniu ze społecznościami lokalnymi, podejmą oni również dobrowolne projekty sprzyjające uzyskaniu celów redukcyjnych.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl