Przejdź do treści

Plan operacyjny na lata 2020-2021 „Europejskie rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego na tle krajowych oczekiwań i potrzeb”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
realizuje operację: Europejskie rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego
na tle krajowych oczekiwań i potrzeb
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Plan operacyjny na lata 2020-2021, na podstawie umowy nr KSOW/4/2020/059

Cel operacji

W 2020 roku publikacja monografii wydanej w języku polskim i angielskim z zakresu problematyki obszarów górskich pojmowanych jako ONW i specjalnych programów im dedykowanych zapobiegającym procesom m.in. depopulacji i deagraryzacji w UE, w tym szczegółowych uwarunkowań chowu zwierząt na terenach górskich oraz systemów poprawy efektywności produkcji i dochodowości gospodarstw na tych terenach, a także w turystycznym popularyzowaniu i ekonomicznym wsparciu regionów. Celem monografii opisującej europejskie rozwiązania strukturalne i funkcjonalne dedykowane obszarom górskim w sposób bezpośredni będzie rozpowszechnianie informacji wśród społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów na temat unijnej i krajowej polityki rozwoju górskich obszarów wiejskich i istniejących zagranicznych metodach wsparcia finansowego możliwych do przełożenia na grunt krajowy.
W 2021 roku organizacja międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Europejskie rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego na tle krajowych oczekiwań i potrzeb”, której celem będzie prezentacja i wymiana wiedzy (wykłady, sesje panelowe) obejmująca krajowe rozwiązania stosowane w Państwach Członkowskich UE w zakresie struktur i funkcjonowania programów górskich, co pozwoli na odpowiednie ukierunkowanie krajowej dyskusji i uniknięcie popełnionych przez inne kraje błędów wraz z wykorzystaniem ich wieloletniego doświadczenia.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowić będzie 110 uczestników oraz 10 ekspertów/wykładowców z zagranicy. Ze strony polskiej będą to m.in. rolnicy i przedstawiciele: stowarzyszeń i organizacji rolników, fundacji promujących regiony, lokalnych organizacji pozarządowych, samorządów rolników i terytorialnych, administracji państwowej szczebla lokalnego, MRiRW, doradztwa rolniczego, a także naukowcy i eksperci reprezentujący województwa podkarpackie, małopolskie, dolnośląskie i śląskie, w liczbie co najmniej 22 osoby z każdego z wymienionych 4 województw. Ze strony europejskiej: eksperci/naukowcy i/lub przedsiębiorcy, hodowcy zajmujący się problematyką terenów górskich reprezentujący wybrane kraje UE.

Planowane formy operacji

Wydanie monografii w języku polskim i angielskim (2020 r.) oraz organizacja dwudniowej międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Europejskie rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego na tle krajowych oczekiwań i potrzeb” (2021 r.).

Przewidywane efekty realizacji operacji

Udział 110 osób z Polski oraz 10 ekspertów/wykładowców z zagranicy, przede wszystkim rolników, przetwórców i producentów żywności, organizacji rolników, fundacji promujących regiony, lokalnych organizacji pozarządowych, samorządów rolników i samorządów terytorialnych, administracji państwowej szczebla lokalnego, doradztwa rolniczego, żyjących i prowadzących działalność rolniczą na terenach górskich, zaangażowanych we wspieranie rozwoju rolnictwa na terenach górskich, a nawet odpowiedzialnych za kreowanie polityki górskiej na szczeblu lokalnym i krajowym z terenu 4 województw Polski południowej. Upowszechnienie opracowanej monografii wśród uczestników konferencji i rozesłanie jej do różnych podmiotów operujących na terenach górskich, a nawet odpowiedzialnych za kreowanie polityki górskiej na szczeblu lokalnym i krajowym z terenu 4 województw Polski południowej. Przewiduje się, iż uczestnicy konferencji oraz odbiorcy opracowanej monografii na skutek działań własnych oraz zinstytucjonalizowanych, spowodują bezpośrednie zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Konferencja i zaplanowana w drugim dniu jej trwania dyskusja panelowa będą najskuteczniejszą i bezpośrednią formą wymiany wiedzy między podmiotami tworzącymi grupę docelową, a obecność wśród prelegentów i uczestników ekspertów oraz naukowców z różnych krajów UE, w których zagadnienia terenów górskich objęte są odpowiednimi programami lub dedykowanymi w tym zakresie działaniami, pozwoli na wysoko efektywną wymianę doświadczeń i wiedzy oraz ich rozpowszechnianie na rzecz rozwoju terenów górskich w Polsce. Przyczynią się do wsparcia m.in. rozwoju przedsiębiorczości na terenach górskich w zakresie np. małego przetwórstwa lokalnego w tym tworzenia nowych miejsc pracy. Będą promować te regiony jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, a także wspierać tworzenie sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rozwoju terenów górskich przez podnoszenie i gromadzenie oraz rozpowszechnianie odpowiedniej wiedzy o szczegółowych uwarunkowaniach chowu zwierząt na terenach górskich, zbudowanie na ich podstawie odpowiednich modeli i rozwiązań, które poprawią efektywność produkcji i dochodowość gospodarstw. Niebagatelne znaczenie ma w tym kontekście także wiedza w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego terenów górskich. Wiele krajów UE w przeciwieństwie do Polski posiada rozwiązania dedykowane obszarom górskim. Ze względu na depopulację, dezagraryzację program taki jest konieczny także w naszym kraju. W związku z tym w MRiRW trwają prace nad jego stworzeniem. Zadaniem konferencji będzie więc przybliżenie krajowych i europejskich rozwiązań dotyczących programów górskich oraz ich efektów. Opublikowana monografia rozesłana także do różnego rodzaju organizacji oraz opinie i wiedza samych uczestników konferencji, stanowić będą istotny element systemu informowania społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o możliwych politykach i strategiach rozwoju górskich obszarów wiejskich i ich wsparcia finansowego.


Zapraszamy do pobrania opracowanych w ramach projektu monografii w języku polskim i angielskim pt.
„Europejskie rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego na tle krajowych oczekiwań i potrzeb”/ „European structural measures for mountain farming in the context of domestic needs and expectations” w ramach umowy KSOW/4/2020/059.

okładka monografia Europejskie rozwiązania strukturalne W. Krawczyk
Monografia Europejskie rozwiązania strukturalne…

okładka monografia European structural measures W. Krawczyk
Monografia European structural measures…

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl