Przejdź do treści

Plan operacyjny na lata 2020-2021 „Przetwórstwo surowców pochodzących od kóz, w tym ras rodzimych, w małych przetwórniach i serowarniach”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
realizuje operację: Przetwórstwo surowców pochodzących od kóz, w tym ras rodzimych,
w małych przetwórniach i serowarniach
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Plan operacyjny na lata 2020-2021, na podstawie umowy nr KSOW/4/2020/050

Cel operacji

Podniesienie wiedzy teoretycznej i praktycznej hodowców kóz, w tym ras rodzimych, dotyczącej promowania dobrostanu w utrzymaniu zwierząt, różnorodności genetycznej zwierząt hodowlanych, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych i tworzenia nowych miejsc pracy w rolnictwie. Realizacja zaplanowanego celu dzięki praktyce nabytej w trakcie warsztatów serowarskich i zapoznaniu się z wytwarzaniem i marketingiem produktów pochodzących od kóz wpłynie dodatnio na rozwój obszarów wiejskich. Zostanie zorganizowana wizyta terenowa do istniejących i produkujących przetwórni (mleczarnie, ubojnie i zakłady przetwórcze), która stanie się namacalnym przykładem do naśladowania dla hodowców kóz uczestniczących w tych wyjazdach. Zaplanowanym efektem jest opracowanie procedury sera z mleka kóz karpackich jako produktu związanego tylko z tą rasą kóz. Każdy hodowca-producent będzie mógł włączyć ten produkt do własnej propozycji produkcyjno-handlowej. Produkt ten wpłynie na skonsolidowanie hodowców tej rasy kóz i rozreklamuje hodowlę kóz ras rodzinnych w kraju.

Grupa docelowa

Operacja podzielona jest na dwie części. Jedna z nich to warsztaty serowarskie, której grupą docelową będą hodowcy kóz, w tym kóz ras rodzimych z województw (małopolskie, podkarpackie, śląskie, dolnośląskie i lubelskie), którzy utrzymują w swoich gospodarstwach kozy i przetwarzają pozyskane mleko, produkując sery czy napoje mleczne. Drugą częścią operacji będzie konferencja wraz z wizytą terenową. Grupą docelową tej części operacji będą hodowcy kóz, pracownicy związków hodowców, pracownicy naukowi, doradcy rolni z całej Polski (z wyjątkiem województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego).

W ramach operacji zaplanowano

Trzydniowe warsztaty serowarskie zaplanowane w dwóch terminach, we wrześniu 2020 roku. Konferencję wraz z wizytą terenową w gospodarstwach-przetwórniach, wytwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego, zaplanowano na III kwartał 2021 roku.

Przewidywane efekty realizacji operacji

  1. Przeszkolenie praktyczne 34 osób – hodowców kóz z zakresu serowarstwa.
  2. Opracowanie procedury produkcji sera z mleka kóz karpackich. Każdy hodowca producent będzie mógł włączyć ten produkt do własnej propozycji produkcyjno-handlowej. Produkt ten wpłynie na skonsolidowanie hodowców tej rasy kóz i rozreklamuje hodowlę kóz ras rodzinnych w kraju.
  3. Poszerzenie wiedzy około 52 uczestników konferencji naukowo-technicznej na temat hodowli, utrzymania – dobrostanu, ochrony bioróżnorodności, profilaktyki weterynaryjnej kóz.
  4. Poszerzenie wiedzy teoretyczno-praktycznej hodowców z zakresu praktyki serowarskiej i rzeźnej na wyjazdach studyjnych do przetwórni surowców pozyskiwanych od kóz.

Ponadto przewidywanym efektem długookresowym operacji będzie wzrost zainteresowania hodowlą kóz, w tym ras rodzimych, przetwórstwem mleka i mięsa jak również wzrost zainteresowania samych gospodarstw w podnoszeniu jakości i różnorodności przetwórstwa żywości jak również wzbogacenie oferty, hodowców producentów utrzymujących kozy ras rodzimych, o nowy produkt.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl